Archief

Archief voor augustus, 2012

Iets dat de wereld verandert

  De Heilige Geest was het die de Manicheeërs in vervoering bracht. Hij deed de gnostici verlangen naar de goddelijke vonk in zich zelf. Hij deed de Katharen uitzwermen in de bergen en heuvels rond Agen, Albi en Carcassonne. De Heilige Geest brak de De Vinci Code. Hij bezegelt niet, hij verbreekt altijd weer elke […]

Lees de rest

Nog duizend jaar te leven

‘Als wonderdoener is hij 
later vereerd. Maar hij was het ook, die in den Paasnacht van 
het jaar 1200 met zijn profetisch oog het ten ondergaan zag van 
het christendom, hoe de kerk was als tent die werd opgerold
 bij den dageraad. En van wat daarna kwam had de abt van Fiore
 wetenschap, op ernstige […]

Lees de rest

Het afscheid voorbij

Marcel GAUCHET:  ‘Het betreft allereerst de gevolgen van het proces 
van wat men de secularisatie noemt – ik spreek liever 
over het afscheid van de religie, het uittreden uit de reli
gie. Waarheen leidt dit proces ons? Wat zijn er de uit- 
eindelijke gevolgen van? Op dit punt lijken mij onze 
waarderingen uiteen te lopen. Aannemend […]

Lees de rest

Een eeuwige herhaling

  Het universum van Duchamp is monistisch. Er is geen hemel of hiernamaals, maar ook geen platonische ‘achterwereld’. De dingen zijn zoals ze zijn, meer is er niet. De wereld draait ook op goed geluk als een autonoom stelsel van krachten, energieën en gestolde materie. Maar tegelijk is het de geest die het stelsel draaiende […]

Lees de rest

When I’m Sixty-Four

‘De pracht van de waarheid schijnt voort in heel de schepping van God en op een bijzondere wijze in de mens, geschapen naar beeld en gelijkenis van God. De waarheid verlicht het verstand van de mens en vormt hem tot vrijheid, waardoor hij God leert kennen en lief te hebben. Zoals de Psalmist zegt: “Laat […]

Lees de rest

Religie na de religie

‘Het gaat om een tweede vorm van transcendentie, een transcendentie die het menselijk bewustzijn niet te boven gaat, maar die integendeel van menselijke 
ervaringen uitgaat, die dus niet structureel in het ver
leden verankerd is, doch eerder in de toekomst; een 
transcendentie die, zo men wil, overeenkomt met wat 
Husserl aanduidde als een ’transcendentie in de […]

Lees de rest

De tijd van de Eiffeltoren

‘De filosoof Heidegger koos ter illustratie van de subtiliteit van het wezen het voorbeeld van gebouwen, ogenschijnlijk zo tastbaar en solide. We nemen aan dat een gebouw is – dat het een wezen heeft. Maar waar bevindt zich dat wezen precies? Dat hoeft niet per se in het gebouw te zijn. Is het totaal van […]

Lees de rest

De moderne religie van de tijd

Heidegger consumeren is gewoon niet moeilijk. Lang niet zo lastig als wijsgerige problemen met betrekking tot de algemene relativiteitstheorie. Het is nogal een onderneming om er precies achter te komen hoe zijn geschriften in elkaar zitten, maar ze lezen is niet moeilijk. ‘Ça se comsume comme une banane’ zou Sartre zeggen. Makkelijk te consumeren, maar […]

Lees de rest

Standplaats Leeuwarden

  L]OUWERT   Bussen fan fiere reizen werom, djip ut it hert fan ‘e steppe, granzgje mismoedich nei it stasjon.   Wizers forskouwe de ûren tsjin ’t sin.   Elk wol hjir wei. De treinen slepe tûzenen fuort en tûzenen oan, hwant elk wol hjir wêze.   Hjir-al is it libben tsien kear sa lang […]

Lees de rest

De Hemelvaart van Reve

Mijn as wordt begraven op het kerkhof te Greonterp. De mensen die komen kijken, krijgen met onbekrompen maat te drinken, de kinderen ook, dat staat geschreven. Er komt een houten kruis, waarop te lezen valt: GOD IS DE LIEFDE, verder niks. Dan komt de harmonie, en speelt een lied, langzaam en vroom, met veel koper. […]

Lees de rest

Hoe modern was Jan Wybenga?

Betiden hat ek blineman ’n helder eagenblik en wurdt him klear dat er it foargoed fergokt hat: Fryslân en it fers binne gjin kansen mear.   Fryslân is wat bline eagen ûnderskiede en dichtsjen ’n hûs mei bline muonen dêr’t net ien mear bankje kin. Betink twa nomle deaden. Jan Wybenga (uit Lyts frysk deadeboek, […]

Lees de rest

Kunst in tijden van crisis

 ‘Welke aanpak zou Keynes adviseren in onze situatie van crisis? Contra-cyclisch investeren natuurlijk, om op 
die manier een ‘groeiagenda’ te realiseren. Want of investeren of bezuinigen 
nu het panacee is, daar zijn de meeste 
politici het over eens: we moeten groeien, groeien, groeien (de Partij voor de 
Dieren is in Nederland de enige uitzondering). De […]

Lees de rest

Een Fries Carnaval in 2018

  Een Friese adaptatie van de Ierse folksongs behoort dan ook slechts tot de mogelijkheden dankzij het bestaan van een uit meer of minder eclectische talen bestaande massacultuur. Wie hieruit weemoedig opmaakt dat ‘dus’ de oorspronkelijk Friese en Ierse cultuur zullen verdwijnen, bedrijft doemdenken op basis van tautologieën. Wie in een zuiver Fries idioom tracht […]

Lees de rest

Hoe God verdween … en wiskunde werd

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel en de eerste aarde waren heengegaan en er was geen zee 
meer. En ik zag de Heilige Stad, Nieuw Jeruzalem, uit de hemel 
van God te voorschijn komend … zijn schittering als een heel 
kostbaar juweel, als jaspis, helder als kristal. Hij […]

Lees de rest

Nu. (Nu). [(Nu)]. {[(Nu)]} …

‘How dit it happen that a provincial ailment, maladie du pays, became a disease of the modern age, mal du siècle? In my view, the spread of nostalgia had to do not only with dislocation in space but also with the changing conception of time. Nostalgia was a historical emotion, and we should do well […]

Lees de rest