Archief

Archief voor september, 2014

Beste lezers, Mijn weblog is tijdelijk buiten gebruik. Binnenkort keer ik terug op een andere wijze. Huub Mous  

Lees de rest

Het woord is woord geworden

‘Ik geloof dat dit alles samen (en wellicht zijn er nog andere te noemen: het verzet tegen het ornament bijvoorbeeld onder dwang van een functionalisme, dat overigens buiten de kerk al lang verlaten is, zie maar de kleding en de woninginrichting) oorzaak is van de overbenadrukking die het woord, de verkondiging, in de kerk heeft […]

Lees de rest

De blinde vlek van Kees Fens

‘Die nacht kwam ik alleen nog maar te weten, dat de conciërge sliep. Hij was vermoeid en had de cijfers in zijn hoofd vergeten. Het lag gekanteld op een arm.’ De gasfitter is op verkenning uitgegaan bij het nieuwe 
flatgebouw, waarin hij later naar de hemel zal opstijgen. 
De conciërge hier beschreven, zal de huisbewaarder […]

Lees de rest

Ids here!

 

Lees de rest

Het verdriet van Friesland

Het valt mij bij Friezen op, dat de mate van hun Frieszinnigheid vaak gelijk opgaat met een zeker welbehagen in de achterstelling die men van niet-Friezen ondervindt. Friezen hebben ook de neiging om zich niet echt gelukkig te voelen met datgene wat hun het meest dierbaar is: hun eigen taal. Het valt mij op dat […]

Lees de rest

Modernisme en het Fries eigene

Voor het Fysk Festival van 1990 maakte Ids Willemsma een installatie bij paal 12 op het strand van Ameland. Daar werden op de eb- en vloedlijn twee kooiachtige constructies gebouwd, waarvan de ‘eb-kooi’ behangen werd met vijfhonderd klompen. Deze werden vervolgens per schip naar de twaalfmijlszone gevaren en daar te water gelaten. Zo voer een […]

Lees de rest

Ruimtelijke kwaliteit

Aldous Huxley maakte omstreeks 1920 per automobiel een reis door Nederland. De Afsluitdijk was er toen nog niet. Toch raakte hij onder de indruk van een kwaliteit in het Hollandse landschap, die we zelf nogal eens geneigd zijn over het hoofd te zien. ‘Een reis door Nederland’, zo schreef Huxley, ’is een reis door de […]

Lees de rest

De leraar van Kees Fens

  ‘Aan zijn leraar Nederlands bewaarde Kees Fens geen bijzondere, althans geen bijzonder goede, herinneringen. Drs. W. Slijpen had, op 
zijn beurt, in de jongen uit de Chasséstraat geen opmerkelijke leerling 
gezien. Toen de redactie van Raster in 1994 lange gesprekken met 
Fens voerde, kwam de heer Slijpen anoniem nog even ter sprake. ‘We
hadden een […]

Lees de rest

Ingezonden door Jan Gulmans

Perspectivische vertekening Huub Mous’ visie op het oeuvre van Lolle Nauta   Huub Mous heeft de laatste jaren meermalen aandacht gevraagd voor het oeuvre van Lolle Nauta (1929-2006). Belangwekkende artikelen van zijn hand als ‘Theologie in spiegelschrift’(3 augustus 2011) en, recentelijk, ‘Op zoek naar een ethiek zonder God’ (8 september, 2014) en‘Lolle Nauta en de […]

Lees de rest

Lolle Nauta en de laatste mens

‘Er is na de Romantiek iets veranderd. Sartre – de 
kunstenaar – heeft de hel naar de aarde verplaatst, Malraux 
vecht voor een betwijfelde hemel op aarde en een Achterberg 
haalt de hele eschatologie naar zich toe en neemt de overwinning op de dood in eigen handen. Het is opmerkelijk, dat 
behalve van der Leeuw […]

Lees de rest

Op zoek naar een ethiek zonder God

‘Juist omdat echter met de bewustheid ook de nietigheid van het bestaan toeneemt, zal de mens, naarmate 
hij bewuster wordt, meer geneigd zijn hiervoor een 
compensatie te zoeken om het gat te dichten, dat hij 
zelf gegraven heeft. Juist omdat hij in tegenstelling tot 
een kind niet alleen zijn eigen wereld kent, maar er weet […]

Lees de rest

Hoe onthoofd je een machine?

Tot aan de negentiende eeuw waren in West-Europa onthoofdingen openbaar toegankelijk. Een onthoofding werd destijds als een lustvol vermaak voor de massa beschouwd. In zijn boek The Romantic Agony herinnert Mario Praz eraan dat Engelse edellieden tijdens onthoofdingen in Franse steden kamers huurden aan het plein, waar de onthoofding plaatsvond. De Romantische fascinatie voor de […]

Lees de rest

Een storm uit het paradijs

We leven een tijd die gekenmerkt wordt door ‘de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige’.‘Alles is voortaan altijd en overal voor handen. Vroeger kon je nog wel eens zeggen dat je iets per ongeluk gemist had, maar dat kan niet meer. De technologie van de nieuwe media heeft elke vluchtweg afgesneden. Je kunt de telefoon niet meer […]

Lees de rest

Moderniteit en hersenhelften

‘Ik heb altijd benadrukt dat de 
kunstenaar en de beoefenaar van 
wetenschap niet ieder een apart 
universum bewonen, maar slechts 
vaag onderscheiden regionen van 
een continu spectrum – een 
regenboog die zich uitstrekt van het 
infrarood van de poëzie tot het 
ultraviolet van de fysica, met de vele 
gradaties daartussen: hybride 
disciplines als bijvoorbeeld 
architectuur […]

Lees de rest

Nationalisme in de moderne ruimte

Nationalisme is een proces van in- en uitsluiting, waarbij het ervaren van een collectieve identiteit een centrale rol speel. Hoe ontstaat zo’n identiteit? Hoe komt het dat mensen bij een groep willen horen die zo groot is dat ze onmogelijk alle leden van die groep persoonlijk kunnen leren kennen: een regio, een natie, een geloofsgemeenschap. […]

Lees de rest

De regio als navel van Europa

‘Het nieuwe erin echter is dat dóór 
het alledaagse leven van de Brabantse dorpelingen heen een meer fantastisch ele
ment komt spelen, en dit geeft deze boeken een cachet waarin werkelijke menschen 
zich gemakkelijk vergrooten tot zinnebeeldige helden en waarin werkelijke dingen 
zich gemakkelijk onderwerpen aan tooverachtige verhoudingen.’ Aldus schreef Anton van Duinkerken over de romans […]

Lees de rest