Archief

Archief voor januari, 2014

Religie in tijden van het spektakel

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat oude gezegde past bij uitstek bij een tijd waarin het volk vraagt om brood en spelen. Het was de tijd van de gladiatoren waarin het christendom tot bloei kwam. Sterker nog, zonder het verval van de klassieke beschaving had het christendom niet kunnen ontstaan. Op […]

Lees de rest

Vandaag op de Opiniepagina

Het boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering  is onlangs verschenen bij Uitgeverij Aspekt. De prijs is 22. 95 Euro.  U kunt het boek ook bij mij bestellen door een mail met uw naam en adres te sturen naar: huub [apenstaart] huubmous [punt] nl U krijgt het dan terstond – met een nota […]

Lees de rest

Schijnbare toevalligheden

‘Bij Jung heeft synchroniciteit echter een andere betekenis dan bij Van den Berg. Voor eerstgenoemde is synchroniciteit een fenomeen uit de psychotherapeutische praktijk. Het betreft coïncidenties die we uit eigen ervaring kennen. In de lift van het universiteitsgebouw noemt een van de aanwezigen de naam van een vakgenote die ik al lange tijd niet meer […]

Lees de rest

Het katholieke geheugenverlies

‘Een andere factor die tot radicale ontkerkelijking heeft bijgedragen is wat je zou kunnen noemen de liturgische schipbreuk. Sedert het zogenaamde ‘afschaffen van het Latijn’ en de introductie van de hervormde mistekst in 1966, de zogenaamde ‘Ordo Novus’, is men massaal weggebleven. Dit omdat in de praktijk de priester in de liturgie van de zondagsdienst […]

Lees de rest

Luchtbellen

Zie voor het gehele artikel, waarin ook Hans den Hartog Jager en Anna Tilroe aan het woord komen: Het Financieele Dagblad van vandaag.

Lees de rest

Lourdes in De Groene

‘Hoe val je van je geloof af? Bij de een, zoals bij mij, loopt het vanzelf, je gaat als protestantse jongen niet meer naar de kerk omdat je iets anders te doen hebt (literatuur, liefde en sport). Bij de ander gaat het in schokken en kost het veel moeite, zie de in Nederland geliefde bekentenisliteratuur […]

Lees de rest

De terugkeer van de betovering

Bas Jan Ader (1942-1975) behoort tot de belangrijkste naoorlogse beeldende kunstenaars in Nederland. Zijn werk is voor velen nog altijd een referentiepunt. De strenge conceptuele kunst van Ader balanceert op het scherp van de snede. Beter gezegd: precies op de grens tussen abstractie en emotie, tussen het formele en het spirituele. Zijn laatste werk In […]

Lees de rest

Lourdes als luchtzak in de tijd

De transformatie van het zelf door toedoen van het bovennatuurlijke, dat was iets wat men niet begreep, maar waar men wel belang aan hechtte. Patiënten kunnen zichzelf in de omgeving van bedevaartgangers omvormen tot een nieuwe identiteit, een nieuwe persoonlijkheid, een proces dat ingrijpende veranderingen in het lichaam teweeg kan brengen. Zelfs verlammingen kunnen op […]

Lees de rest

Telkens als ik Reve lees

Ons geloof in de liefde heeft ons geloof in God vervangen, maar dat neemt niet weg dat de schandelijkheid van de lust ook in dit nieuwe geloof van de liefde is blijven bestaan. Ware liefde is een zaak van het hart en niet van de lust, zo luidt een oud gezegde. Misschien is dat wel […]

Lees de rest

Filosofie van de omgevallen boekenkast

In zijn beroemde Inleiding tot het Nieuwe 
Testament, die schatkamer van gegevens omtrent de 
structuur en met name het taaleigen van de heilige 
boeken, zet hij, een eerlijk man, op een van de eerste 
bladzijden als een axioom voorop: punt één, ‘Es gibt 
keine Wunder’. – De tweede keer, dat ik het boek, 
waar ik […]

Lees de rest

Omweg als methode

‘Waar is tegenwoordig binnen de menswetenschap het grote vergezicht, het adembenemende panorama van veranderingen, zoals Jan Hendrik van den Berg dat eind jaren vijftig nog schetste in zijn prachtige boek Metabletica, of leer der veranderingen. Ik ben geen psychiater en ook geen filosoof, dus ik ga hier ook niemand de les lezen hoe het misschien […]

Lees de rest

Onbehagen en zelfplagiaat

Katholieken zijn van oudsher beelddenkers. Ze denken bij voorkeur met de rechter hersenhelft, de 
preverbale of beeldende hemoisfeer van het brein, waar alle informatie vooral in cirkels 
tegelijk verwerkt wordt, ruimtelijk in gehelen, zoals tot uitdrukking komt in begrippen als parallel, analoog, synthetisch, 
integrerend en holistisch. Een katholiek denkt niet in woorden of getallen, maar […]

Lees de rest

Gerard Reve in Veenendaal

Algemeen Dagblad, 9.1.2014   (Voor vergroting: klik op het plaatje)  

Lees de rest

Ingezonden door Jan Gulmans

Huub Mous over Huizinga, Van den Berg en de wetenschap der geschiedenis Huub Mous is zonder twijfel de meest bekwame en de meest spraakmakende essayist in Friesland. Nog maar korte tijd geleden liet hij ’Modernisme in Lourdes. Gerard Reve en de secularisering’ het licht zien (Uitgeverij Aspect, ISBN 9789461534149) en nu, dat wil zeggen enkele […]

Lees de rest

Frits van der Meer en Gerard Reve

Wat vele goedonderlegde gelovigen verontrust, is, dat zij de begrippen en vooral de voorstellingen waarop hun geloofsleven scheen te berusten en 
welke de taal des geloofs hanteert, langzamerhand erkennen als ficties, dat wil zeggen niet als fabels of 
verzinsels, maar als niet-gewone werkelijkheden. Wat zij niet doorzien, is, dat- deze zogenaamde ficties werkelijke effecten hebben, […]

Lees de rest

Heimwee

In zijn Parthénie, ou Histoire de la très-auguste église de Chartres, een boek verschenen in 1609, 
zegt Sébastien Rouillard van de gestalten aan de portalen van Chartres dat het zijn “beelden van zo 
exquise en verheven sculptuur, dat louter bij het aanschouwen van dezelve alle Praxitelessen van 
weleer hun beitels zouden wegwerpen” – en van […]

Lees de rest