Er is nog veel mis bij Tresoar

Tekst persbericht Stichting Erfgoed Fundaasje

Frysk en Frij hellet eigen argyf wei by Tresoar

Frysk en Frij hellet har argyf by Tresoar wei. De reden is dat Tresoar it argyf net ûntsluten hat en it net tagonklik is foar de ûndersiker. Sels net foar Frysk en Frij sels, dat te set is mei in kronyk oer de skiednis fan it tydskrift Frysk en Frij, ûntstien út de yllegaliteit yn 1944. Tresoar hat as kearntaak it bewarjen, brûkber en sichtber meitsjen fan argiven. Dy taak lit it bedriuw al desennia lang lizze.

 € 30.000,00 foar wurksumheden foar Tresoar oangeande it ûntsluten en argivearen fan famylje-argiven. Under de eardere direkteur Bert Looper waard wegere om oan dy ferplichting te foldwaan. In ûnderhâld juster mei de ynterimdirekteur Rien Vrijenhoek en bestjoerslid Gina Kamsma oan ’e iene kant en Huub Mous, lid fan ’e Rie fan Advys fan Erfgoed Fundaasje en foarsitter Goasse Brouwer oan ’e oare kant, smiet neat op. Erfgoed Fundaasje prate tsjin in formele muorre oan: Tresoar bliuwt by har earder stânpunt. It mienskipsjild komt net dêr’t it heart.
 
De nije direkteur fan Tresoar krijt sadwaande as kado in flink lyk yn ’e kast.
It kontrakt mei de ynterim-direkteur, dy’t foar in pear moanne oansteld wurde soe, is ûnderwilens ferlingd foar ûnbepaalde tiid. Foar dat baantsje is grif in pear ton mienskipsjild beskikber.

Zie ook:
De leugen regeert bij Tresoar  I

De leugen regeert bij Tresoar II

De Folle Dôfpot èn de Sek -Sinteklazeferske desimber 2020)

www.erfgoed-fundaasje.nl

PS: Voor onderstaand promotiefilmpje van Tresoar werd een acteur ingehuurd om het profiel van de toekomstige directeur tot leven te wekken. Let goed op het spel, de dictie, de doorleefde wijze waarmee deze evocatie van het toekomstig leiderschap in scene is gezet. Zonder enige vorm van overacting of schmieren. Alles puur naturel. Acteren is een talent, een gave die maar aan zeer weinigen is toebedeeld.

Reageren is niet mogelijk.