Pake met pensioen

BAKHUIZEN. Aan den kantoorhouder bij den post- en telegraafdienst, den Heer M. D. Mous alhier, is met ingang van 1 Jan. 1928 op zijn verzoek (om gezondheidsredenen) eervol ontslag verleend. Voor ons dorp en omgeving is dit een zeer onaangename tijding. De heer Mous was gedurende bijna 45 jaar aan dit kantoor werkzaam. Als jongen van 12 jaar reeds brievenbezorger voor zijn vader, ontving hij op 18-jarigen leeftijd een vaste aanstelling als besteller en volgde later zijn vader op als kantoorhouder. De heer Mous bezat niet te overtreffen ambtenaarsdeugden: uitgebreide vakkennis, vriendelijkheid en buitengewone hulpvaardigheid. Er is zeker bijna niemand uit de omgeving, die hem niet op een of andere wijze bijzonder dankbaar moet  zijn. Zonder dat daartoe eenige verplichting bestond heeft hij letterlijk tienduizenden formulieren welwillend en gratis klaargemaakt, alsof ’t zoo hoorde.

Verder was ’t kantoor voor velen ’t gratis adviesbureau voor aller belastingzaken, kwesties van militairen dienst, sociale wetsmaatregelen en van alles en nog wat uit ’t burgerlijk wetboek. Tal van brieven en requesten  van den meest uiteenloopenden aard werden hem te schrijven gegeven. In den tijd der Belgen en der Oostenrijksche Kinderactie was de heer Mous correspondent en vertaler in algemeenen dienst voor Fransch en Duitsch. Van den onovertroffen verteller, die de heer Mous is genoten vele bezoekers bovendien niet zelden van zijn onuitputtelijken verhalenschat. Jammer, dat ’n ambtenaar die terecht zoó veel vertrouwen genoot, door ongesteldheid over 1,5 jaar zijn 40-jarig jubilé in vasten rijksdienst niet zal kunnen vieren. Aan Bakhuizen en omgeving heeft hij dubbel en dwars verdiend: ’n spoedig algeheel herstel en nog vele jaren! Over de vele verdiensten op ander gebied hier gezwegen. We hopen, dat aan den heer Mous nog tijd en lust wordt gegeven om in dezen nog niet te gaan genieten van de welverdiende rust !

Krantenartikel uit eind 1927, waarschijnlijk uit de Balkster Courant. In het artikel wordt niet gemeld, dat Manus Mous ook dorpelingen behandelde met kruiden en bloedzuigers.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)