Als weggaan blijven is

Marijke Mous-Hegger  26.6.1951 – 30.9.2016

fuortgean

as fuortgean
in soarte fan bliuwen is
dan sil ik de siken wêze
dêrsto nei gappest
dan bin ik de knop
dy’t út it beamhout spat
de fûle eagen fan de wikel

ik sil de kleuren fan de jûnsloft wêze
it buike nei in hite dei
it hege roppen fan de guozzen
in riedsel sûnder namme

as fuortgean bliuwen is
hoechst net te razen
go gentle
ik bin dyn nacht
de frieskjeld
dy’t dyn wangen waarmet
de damp dêrst yn ferdwaalst
de ûle yn de wylch

azemst mij yn
rûkst mij
ik bin de triennen yn dyn eagen

as fuortgean bliuwen is
dan is alles goed

*

Bartle Laverman

Uit de bundel: “Alles komt wer goed”

Dit gedicht werd door Bartle voorgedragen tijdens de uitvaartplechtigheid van Marijke. Vandaag is het twee jaar geleden dat ze overleed.

 

Reageren is niet mogelijk.