Hoe zit het eigenlijk met Tresoar?

Schema’s van de interne en externe structuur van de Fryske Kultuerreid, door Josse de Haan in 1970 gepubliceerd in Trotwaer ( zie hier)

In de jaren zestig heeft Josse de Haan in het tijdschrift Trotwaer eens een schema gepubliceerd, waarin alle lijntjes zichtbaar werden waarmee mevrouw Faber-Hornstra destijds haar invloed uitoefende in het culturele veld van Friesland en ver daarbuiten. Ook dat was een ongezonde situatie. De Fryske Kultuerried bestaat allang niet meer, maar het heeft er alle schijn van dat Tresoar – met Bert Looper als spin in het web –  die positie nu heeft overgenomen. Dat web heeft inmiddels ook het terrein van de beeldende kunst bereikt. Het wordt hoog tijd voor een kritische journalist die dit kwalijke fenomeen eens in kaart brengt en aan de kaak stelt.  

Aldus schreef ik op mijn blog Tresoar en het web van belangen van 26 augustus j.l. Die kritische journalist is nog niet opgestaan. Maar daar wordt inmiddels aan gewerkt. Ik hoop in de komende tijd op mijn blog een doekje open te doen over Tresoar. Aanleiding: het schandalige feit dat Tresoar weigert 30.000 Euro over te maken aan de stichting Erfgoed Fundaasje, waar deze stichting recht op heeft op grond van projecten die in samenwerking met Tresoar zijn uitgevoerd.

Er rijst nu een reeks van vragen over de gang van zaken bij Tresoar. Zoals: wat zijn de structuren?  Hoe lopen de lijntjes intern en extern? Hoe ziet het spinneweb van verweven belangen eruit ?

Maar ook:

Hoe kan het dat Bert Looper niet de bevoegde vertegenwoordiger is van de stichting Tresoar, maar wel van de ‘Regeling Letterhoeke’? Vanwaar die verdubbeling? Wie controleert eigenlijk wie bij Tresoar? Weet de linkerhand wel wat de rechterhand doet? Wat zijn precies de bevoegdheden van het bestuur en de directeur?

Hoe komt het dat de interne communicatie bij Tresoar zodanig is dat een lid van het magementeam, en ook de directeur, niet weten (of pretenderen niet te weten) dat er samenwerkingsactiviteiten gaande zijn tussen een medewerkster van Tresoar en de stichting Erfgoed Fundaasje?

Wat is de verhouding in tijd en budget tussen de eigenlijke taken van Tresoar (zoals statutair vastgelegd) en oneigenlijke, extern gefinancierde activiteiten op het terrein van de beeldende kunst?

In welke stichtingen is de directeur van Tresoar bestuursvoorzitter c.q. bestuurslid en in welke commissies heeft hij zitting.

Welke (studie)reizen in het buitenland worden jaarlijks ondernomen door de directeur van Tresoar en leden van het managementteam?

Welke journalisten krijgen (of kregen) schrijfopdrachten van Tresoar?

Om dat soort zaken uit de doeken te doen is natuurlijk meer informatie nodig. Onlangs stuurde Joël Huitema namens de Erfgoed Fundaasje een eerste mail aan  Tresoar met het volgende verzoek:

Ljouwert, 23 augustus 2018

Beste minsken,

Yn ferbân mei it oanfullen fan ús Dossier Tresoar-Erfgoed Fundaasje wolle wy graach de folgjende ynformaasje fan jim hawwe oer 2016 en 2017:

-Salarissen fan Bert Looper, Luc de Vries en Martha Kist;

-Funksje-omskriuwingen fan Bert Looper, Luc de Vries en Martha Kist;

-Stúdzjereizen fan Bert Looper, Luc de Vries en Martha Kist (data, doer, doel, effekt/nut mienskip).

Hawwe jim mear relevante ynformaasje yn dizzen, dan stelle wy dat op priis.

Dy beskieden binne iepenbier en dy ha jim uteraard paraat. Wolle jim ús dy ynljochtingen skriftlik taskikke op freed 24 augustus 2018? Dan kinne wy adekwaat yn aller belang fierder wurkje.

Mei freonlike groetnis,

foar Erfgoed Fundaasje

Joël Huitema

Deze mail is inmiddels bij Tresoar in goede orde ontvangen, al duren de vacanties daar lang getuige het volgende automatische antwoord:

Aan: Joël Huitema

Onderwerp: Automatisch antwoord: Opfreegjen ynformaasje

Ik bin oant en mei 2 septimber net oanwêzich.

De mails sil net lêze, beantwurde of trochstjoerd wurde.

Foar driuwende saken kin jo kontakt opnimme mei it sekretariaat (058-7890792) of ynfo@tresoar.nl

Gisteren was het 2 september, dus deze week mag een antwoord worden verwacht. Dat wordt dan gelijk de eerste publicatie op dit blog van het ‘Dossier Tresoar’.

Reageren is niet mogelijk.