De Friese Styx

De laatste overtocht van Koos van der Sloot, Wyns, 14.00 uur

Yn dyn hûs fertelt dyn frou – o wite wangen –
Fan dyn lêste wurden: ‘Myn skuon, ogodnochta!’
Oer de Styx bist útsyld yn in sloep fol slangen.
Sawol it libben as de dea jouwe sa har sangen.

Uit: Tsjêbbe Hettinga, Styx, 2009

Reageren is niet mogelijk.