De leugen regeert bij Tresoar, deel 2

Op 28 juli berichtte de Leeuwarder Courant over het conflict tussen de stichting Erfgoed Fundaasje en Tresoar (zie hier). De dag daarop schreef ik in mijn blog De leugen regeert bij Tresoar  hoe ik geprobeerd heb te bemiddelen in dit conflict. Ik deed dat als lid van de Raad van Advies van de Erfgoed Fundaaje. Deze stichting houdt zich bezig met verzamelen, documenteren en in bewaring stellen van Fries cultureel erfgoed uit familiecollecties. Dat kunnen brieven zijn, foto-albums en genealogisch materiaal, maar ook geboortelepels, tabaksdozen met inscripties en boeken met persoonlijke informatie. 

De activiteiten van deze stichting vormen een mooie aanvulling op wat Tresoar onderneemt op dit terrein. Je zou van Tresoar dus een coöperatieve houding verwachten voor zo’n prijzenswaardig particulier initiatief. Het tegendeel is waar. Tresoar weigert een bedrag van 30.000 Euro te betalen dat de stichting Erfgoed Fundaasje nog tegoed heeft voor projecten die samen met Tresoar zijn uitgevoerd. De zaak zit nu muurvast en is in handen van juristen en advocaten. De laatste poging van Goasse Brouwer om in gesprek te komen met Bert Looper is mislukt. Sterker nog,  Bert Looper gaat niet op deze uitnodiging in omdat – en ik citeer nu letterlijk de advocaat van Tresoar:  

‘… er geen enkele vertrouwensbasis is voor een overleg om tot een oplossing in der minne te komen, vooral niet na de lasterlijke uitlatingen en persoonlijke aantijgingen van de zijde van EF in diverse media.’

Eerder al liet Bert Looper in een mail aan Goasse Brouwer weten dat..

‘… it giet om de fraach hokker konsekwinsjes wy oan de stikken ferbine wolle dy’t jim ôfrûne wike publikelik makke ha …’

Uit dit soort dreigende taal zou je op kunnen maken dat er een aanklacht wegens smaad in de maak is.  Het moet niet gekker worden. Die woorden gebruikte ook Goasse Brouwer in zijn laatste brief aan Bert Looper, die ik hieronder met zijn toestemming publiceer. 

De komende dagen zal ik meer publiceren uit het hoofdpijndossier dat deze affaire inmiddels heeft opgeleverd. Let wel, het gaat hier om een door de overheid gefinancierde instelling die in het algemeen belang taken uitvoert. Daarin schiet Tresoar ernstig tekort. Er is sprake van machtsmisbruik, een angst- en doofpotcultuur, het stelselmatig verdraaien van de waarheid en het negeren van feiten. Bovendien verwaarloost Bert Looper het leiding geven aan zijn eigen organisatie, waarin Luc de Vries, lid van zijn  managementteam, kennelijk een eigen toko is begonnen. Zoiets heet ‘een rotte plek in de organisatie’.

Luc de Vries, afdelingshoofd informatiediensten bij Tresoar

Bert Looper weigert dat te corrigeren. In plaats daarvan houdt hij zich liever bezig met zijn eigen hobby (beeldende kunst) en organiseert tal van activiteiten die niet tot de taak van Tresoar behoren. Dit zijn ernstige aantijgingen, maar er liggen inmiddels genoeg feiten op tafel om dit te kunnen staven. 

Maar nu eerst de laatste brief van Goasse Brouwer aan Bert Looper: 

***

Ljouwert, 20 augustus 2018

Beste Bert,

De brief fan dyn advokaat is hjir grondich trochnommen. Ik soe sizze, hâldt op mei dizze onferkwikllike tsjinaksje. En praat mei my. Ferskûlje dy net achter dyn minsken en advokaat, mar hakje mei my knopen troch.

Lasterlike útspraken en wat dies meer zij is gjin sprake fan. Do kenst Huub en my heel oars man. It moat net gekker wurde. De pynlike feiten, en dy witsto mar al te goed. Ik fûn de kop boppe it stik fan Huub earst te kru. Mar no net mear. Jim belige jim eigen advokaat. En do behurdest yn onfolkomenheden.

Wy binne benijd wannearst al jim advokatedrochredenen oan ’e kant setst en oergiest ta betelling fan ús mienskipsjild en de sûne gearwurking wer iepenstelst, ús beider belang as ferantwurdliken fan ús mienskipsbesit.

Sterkte en wiisheid.

Mei freonlike groetnis,

Goasse

Reageren is niet mogelijk.