Archief

Archief voor april, 2010

Zeeman en de verdwenen bordelen

Bijna 
veertigduizend boeken zijn uit Zee
mans huis in Rome hierheen ver
voerd, in drie vrachtwagens. Hij be- 
handelde zijn boeken met grote zorg. 
Je kunt soms niet eens zien dat hij ze 
gelezen heeft. En er zaten vaak nog 
plakkertjes op: ‘lets voor Zeeman?’ Zijn belangstelling was enorm. In 
mei veilen we zijn collectie Geschie enis, […]

Lees de rest

Bian de wagenmaker

Met een zachte bries in de rug, terwijl het kwik steeg tot boven de twintig graden, fietste ik gisteren van Heerenveen naar Donkerbroek. In dit verlaten landschap van eindeloze compagnonsvaarten kom je vrijwel niemand tegen, zelfs niet op de eerste mooie dag van het jaar. Ik moest een tentoonstelling openen van Marty Poorter en Jan […]

Lees de rest

Het demasqué van het christendom

Misschien 
is het ook voor ons nog een troost; het troost ons te mogen zien, dat het christendom voortgaat zichzelf uit te hollen en inhoud na inhoud af te werpen om ons eindelijk alleen te laten met onze vorm, onze christelijke gewordenheid; met onze éliteloze wereld, met 
onze gelijkheid, met onze menselijke waardigheid, met 
onze […]

Lees de rest

Onder professoren

‘Op de dag dat zij moest getuigen voor de rechtbank, werd zij opgenomen voor klachten van psychische aard. Dat vond ik merkwaardig. Mijn timide vraag aan haar man, mijn broer Wim, of er wellicht verband was tussen de zaak Lucia de B. en Arda’s klachten wees hij resoluut van de hand. Maar doordat mijn interesse […]

Lees de rest

Het geheugenverlies van het katholicisme

Ruard Ganzevoort, hoogleraar prakti
sche theologie aan de Vrije Universi
teit in Amsterdam, vindt dat de uit
spraak past in het soms wereldvreemd 
de denken van het Vaticaan. ‘Er is een 
groot verschil tussen het gangbare 
morele denken van de samenleving 
en het morele denken van de kerk’, 
zegt hij. ‘Voor de rooms-katholieke 
kerk liggen homoseksualiteit en pe
doseksualiteit […]

Lees de rest

God van bier, filosofie van het carnaval

Uit de gemengde berichten en de psychosen leest men dit ganse slopende gevecht om een houding af. Het spaart de grote burgers, het verteert de grote dichters, het speelt met tallozen zijn afmattend spel; voor sommigen is het weinig meer dan een inspannend toernooi, anderen genezen nooit geheel van de wonden. De Aswoensdag is zwarter, […]

Lees de rest

Hoogmoed en nederigheid

Er zijn in het geloof der burger doorgaans 
twee elementen te ontdekken die elkaar afwis
selen en aanvullen: hoogmoed en nederigheid. 
Enerzijds verheft de burger zich op de gevonden vorm van zijn geloofsbezit, is hij een 
trots eigenaar van zijn geestelijken inboedel; 
anderzijds laat hem de gedachte niet los, dat hij 
deze vuurvastheid, dit eigenaarschap, slechts […]

Lees de rest

Wij gaan langs Amstels wegen

Mijnheer Pels Leuk om dit te lezen. Allemaal herinneringen die bovenkomen. Weliswaar niet als oud-Ignatiaan, maar voor jullie oud-Ignatianen zal mijn achternaam waarschijnlijk genoeg (gruwelijke, wiskundige?) herinneringen bovenbrengen. Ja, Pels, leraar wiskunde, mijn vader. En van hem heb ik genoeg mooie verhalen gehoord. Om even een aanvulling te geven op bovenstaande reactie van J. Klöters, […]

Lees de rest

Ik ben God, ik ben de waarheid

Maar ook deze vaak ter discussie gestelde poging lijkt ons niet 
verder te brengen; het onderscheid tussen ‘onmiddellijke’ ech
te mystiek en ‘middellijke’ mystieke toestanden, waarbij je 
kunt denken aan iets wat aangeleerd, overgenomen, door lezen 
eigen gemaakt is, maar ook aan door drugs, alcohol of chloro
form opgewekte mystiek, door William James indrukwekkend 
gedocumenteerd, helpt ons […]

Lees de rest

Gij stil geschreeuw

  In zijn artikel Nader tot elkaar, God is een Reviaan hors concours, dat is opgenomen in de bundel Het volle leven, herinneringen aan Gerard Reve (2006) heeft Joost Zwagerman enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij het boek Eigenlijk geloof ik niets uit 1990, waarin de mystiek van Gerard Reve in een breed perspectief wordt onderzocht. […]

Lees de rest