Sade en de onthoofde God

Slide1

‘De nazi-wetgeving en de ideeën van Hitler komen terug in Europa via de Nederlandse euthanasiewetgeving en het debat over hoe zieke kinderen kunnen worden gedood’.

Aldus verklaarde de Italiaanse minister Carlo Giovanardi in maart 2006 (zie: hier). De uitspraak wekte veel verontwaardiging in Nederland. Elke verwijzing naar het nazisme is nog steeds taboe in het beschaafde Europa van na de Tweede Wereldoorlog. Hitler is nog steeds de nulgraad van de moraal, de ultieme maat voor onmenselijkheid. Zolang dit taboe bestaat blijven basale kwesties over de ethiek omtrent lichaam en leven onbespreekbaar. Het is bekend dat de nazi’s een immorele – of beter gezegd a-morele – opvatting hadden over het menselijk leven. Het leven en het lichaam waren in laatste instantie onderworpen aan de totalitaire macht van de staat. Een macht die religieus beladen was. Wat de nazi’s in feite deden was de uiterste consequenties trekken uit het proces van de moderniteit. Zij bedachten de hypermoderne ‘a-morele moraal’ die past bij het ‘moderne lichaam’.

Deze opvattingen over het ‘moderne lichaam’ zijn bij de overwinning op de nazi’s niet uit de westerse wereld verbannen. Integendeel, het is de religie van het moderne lichaam, waarin het lichaam de bron van de lust en het leven is. Een anti-religie in het spoor van Markies de Sade. Of anders gezegd, een Nietzscheaanse of Batailliaanse religie. Hoe dan ook, een religie waarbij begrippen als ‘offer’, ‘geweld’ en ‘verkwisting’ in dienst staan van ‘een nieuwe mens’, een mens die zich ontdoet van zijn moderne beklemming. Het is de religie van het moderne lichaam die de nazi’s heel even tot het systeem van de staat hebben kunnen verheffen.

De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben heeft in zijn boek Homo sacer, de soevereine macht van het naakte leven (1995)  het concentratiekamp het paradigma van de moderne tijd genoemd. In het oude Romeinse recht was de ‘homo sacer’ ( de ‘heilige mens’) iemand die structureel van al zijn rechten was beroofd. ‘Heilig’ verschijnt in deze context in een andere betekenis dan gebruikelijk. ‘Heilig’ is het lichaam van de vogelvrije mens die door iedereen gedood mag worden. Het biologische lichaam als object van het naakte leven behoort in deze optiek niet meer tot het domein van de burgerrechten. Het is het kale leven dat als biologische grondstof gaat dienen voor een systeem, het heilige lichaam waarover de totalitaire staat vrijelijk kan beschikken.

In deze radicale vorm van biopolitiek van totalitaire macht waren de nazi’s in feite hypermodern Zij waren hun tijd ver vooruit. Het lichaam is vanuit deze optiek geen bezielde drager meer van de humaniteit (van de ooit vergoddelijkte mens), maar de grondstof van het kale leven (het lichaam van de onthoofde God). Of anders gezegd het moderne lichaam verschijnt letterlijk als de onthoofding van God. De gewelddadige splitsing van hoofd en lichaam als daad van terreur wordt de ultieme legitimatie van de macht. De guillotine was de voorloper van de gaskamer. Terreur lag aan de basis van de moderniteit en het nationaal socialisme was de meest radicale exponent van diezelfde moderniteit.

De moderniteit heeft een ontheiligd mensbeeld gecreëerd, waarbij de mens één op één samenvalt met zijn biologische realiteit: het lichaam. Het lichaam is niet de meest individuele behuizing waarin het individu zich manifesteert. Nee, het lichaam is een naamloos en anoniem organisme geworden dat in wezen toebehoort aan de staat. Het levende lichaam is aan tal van regels gebonden. Je mag ze zelf niet zomaar pijnloos (laten) doden. Voor euthanasie gelden strakke regels. Je mag jezelf niet zomaar aborteren. Voor abortus gelden strakke procedures. Het lichaam is aan allerlei wetten en verplichtingen gebonden: je moet jezelf laten registreren, fotograferen, meten, je moet een handtekening afgeven als bewijs dat je bestaat. Je moet jezelf zo nodig laten inenten. Je mag jezelf geen harddrugs toedienen. Nog even en je mag niet ongestraft ongezond leven, zoals jezelf ziek roken tot de kanker je longen verteert.

bio-272x300

De cynische gedachten van Argamben bouwen voort op Sade, Nietzsche, Bataille en Foucault. Ze leggen een kerngedachte bloot in het nationaalsocialisme die nog niet overwonnen, maar in de hedendaagse globaliserende kapitalisme in een nieuwe gedaante juist de kop op steekt. Het is het kale leven dat niemand toehoort en daarmee een object wordt waarmee de staat mee doen kan wat het goeddunkt. Het is het zelfde kale leven, waar de terrorist zijn calculaties mee maakt. Slachtoffers van terreur zijn in feite ‘heilige lichamen’ in de zin van Argamben. Ze zijn een biopolitieke grondstof in het gevecht om de totalitaire wereldmacht. Datzelfde heilige lichaam dient zich aan in de comapatiënt, het slachtoffer van een onzorgvuldig uitgevoerde  euthanasie of een al te snel afgebroken ongeboren leven. Maar ook in het afscheid van de pijn en lichamelijk lijden waarop de hedendaagse medische technologie zich richt. Het kale leven wordt een restproduct van de biopolitiek. Het nazisme leeft voort als een wolf in schaapskleren.

Je herkent het ‘naakte leven’ in de onmenselijkheid van Fort Europa, waar lichamen van vluchtelingen aanspoelen op zorgeloze toeristenstranden, maar ook in de detentiecentra voor asielzoekers bij Europese luchthavens. Maar bovenal dient het ‘naakte leven’ zich aan in de hedendaagse gevangenissen voor terroristen, waar het menselijk lichaam geen naam meer heeft. De media nemen dit heilige lichaam in bezit en ontdoen het van de laatste sporen van bezieling. Dit is geen incident, maar een grondpatroon van een nieuw systeem. Het lichaam wordt door de media gestript tot grondstof van lust, commercie, en necrofilie, een explosief mengsel dat in feite de kerosine is waar het voortwoekerende mondiale kapitalisme op draait.

Het lichaam verdwijnt ook in de nieuwe technologie van het internet. De authentieke identiteit van het individu is een fictie aan het worden. Op internet wordt alles inwisselbaar. Er is geen authentiek zelf meer, alleen maar duplicaten van wat ooit een zelf is geweest. Er is een nieuw soort cyberpunk aan het ontstaan, waarin de omkering van alle waarden zich definitief voltrekt. Het lichaam ontdekt nieuwe ruimtes in de virtualiteit en tegelijk lost het lichamelijke zich op in een nog onbekende grondstof van een nog onbekende macht. Steeds meer wordt de ontbinding van het lichaam en de vervanging ervan door zijn eigen simulacrum in de virtuele wereld van het internet voorgesteld als een extase, een uitbreiding in een ander universum. Wat in feite gebeurt is het omgekeerde. Het zelf wordt de passieve toeschouwer in spiegelpaleis van parallelle werelden, waar de biopolitieke macht van het systeem de ziel uit het lichaam heeft weggezogen.

In dat licht bezien krijgt de hedendaagse heiligheid een nieuwe aura. Heiligheid is niet langer een religieuze staat van afzondering, waarin een bevoorrecht individu geestelijk contact kan krijgen met een bovennatuurlijke wereld. Het bovennatuurlijke heeft zich teruggetrokken in het lichaam zelf. Heiligheid is tegenwoordig het laatste taboe dat het lichaam scheidt van het volledig opgaan in de sfeer van de biopolitiek. In de soevereiniteit van het opstandige lichaam worden de contouren zichtbaar van een nieuw soort religie. Dat is niet de religie van de huiverende overgave aan van een creatuur aan een onpeilbaar en numineus heelal – zoals Rudolf Otto het heeft gemeend. Nee, de kern van de hedendaagse religie ligt besloten in de trance van de diepste fysieke extase.

De hedendaagse heiligheid wordt beleefd in stadions en bij popconcerten. In de vervoering van een levende massa, in een nieuw soort mystieke exaltatie die niet alleen mogelijk is in de extreme afzondering van de heremiet, maar ook in de anonieme uitstroming van het zelf in de collectiviteit. De nieuwe religie is het leven in een denkbeeldige capsule, los van alle angsten en bedreigingen die in deze goddeloze wereld op de mens afkomen. De nieuwe religie is niet de seculiere religie van een onthoofde God, maar de religie van de onthoofding van God. Dat wil zeggen; in het sadistisch ritueel van de onthoofding van een mens dat zich in proagandafilmpjes voor terreur wereldwijd verspreid op het internet. De goddelijke onthoofding wordt gevierd in de onthoofding van het heilige lichaam, de ‘homo sacer’ van Agamben . Het wordt gevierd in het naakte leven dat de grondstof wordt voor een mondiale spektakelmaatschappij die de weldra de hele werkelijkheid omvat. In het siderale maanlandschap van de media is God onthoofd en het lichaam ‘heilig’ geworden: vogelvrij.

Hedendaagse heiligheid is jezelf verbinden met de navelstreng van een oneindige iPod. Heiligheid van nu betekent ‘intunen’ in de fata morgana die het lichaam als een verleidelijke oceaan omspoelt. Het is een gigantische verwijding die de nieuwe media straks volledig gaan ontsluiten in de virtuele realiteit die ons te wachten staat. De hedendaagse heiligheid is een narcistisch en anarchistisch nirwana. Hedendaagse heiligheid is een illusoir verzet tegen de biopolitieke macht die het lichaam ongemerkt al bijna volledig beheerst. Het is het laatste opgloeien ook van het zielloos organisme – dat ‘lichaam’ heet – in een heidens bezield heelal.

Vanuit deze optiek bezien wordt het een absurde onderneming om op zoek te gaan naar de irrationele wortels in het hedendaagse denken. De hang naar het fascisme en het nationaalsocialisme die in de kern te ontdekken zou zijn bij denkers als Nietzsche, Bataille – en in oorsprong bij Sade – ontneemt het zicht op wat werkelijk gaande is. Terugkijkend op de twintigste eeuw is er geen tweedeling tussen goed en fout, tussen rationaliteit en irrationaliteit, tussen Verlichting en de terugkeer van het premoderne, tussen de crypto-theologische staatsopvatting van de democratie (de onthoofde God) en een excessief totalitair systeem van offer en geweld (de onthoofding van God). Nee, de wortels van het nationaalsocialisme lagen in de Verlichting zelf, in de vlucht vooruit, in de ontspoorde ratio die het systeem in bezit nam en nog altijd neemt in het ongrijpbare paradigma van de moderniteit dat het lichaam heilig verklaart en degradeert tot de kale grondstof van een nieuwe en ongrijpbare macht.

In zijn boek Homo Sacer stelt Gorgio Agamben dat de scheiding tussen humaniteit en politiek, waarvan we vandaag de dag getuige zijn, het uiterste stadium vormt van de breuk tussen de mensen- en burgerrechten. We leven in de tijd van de biopolitiek en het begin van die tijd ligt volgens Agamben onmiskenbaar bij Sade. Zo schrijft hij:

De actualiteit van De Sade is niet dat hij vooruit gewezen zou hebben op het apolitieke primaat van de seksualiteit in onze apolitieke tijd. Integendeel, zijn moderniteit ligt in het feit dat hij op ongeëvenaarde wijze de absoluut politieke (dus ‘biopolitieke’) betekenis van de seksualiteit en het fysiologische leven zelf heeft blootgelegd. Zoals in de concentratiekampen van de twintigste eeuw wortelt het totalitaire karakter van de organisatie van het leven ini het kasteel van Silling, met zijn nauwgezette reglementen waaraan geen aspect van het fysiologische leven ontsnapt (zelfs niet de spijsvertering, die obsessief gecodificeerd en openbaar gemaakt wordt), in het feit dat hier voor het eerst een normale en collectieve (en derhalve politieke) organisatie van het menselijk leven enkel en alleen op basis van het naakte leven is gedacht.’

8 Reacties »

 1. gunterweil

  30 april 2015 op 02:17

  Wij wonen in een voormalige herberg aan de rand van Zwolle. Herberg ‘de Wipstrik’, waarschijnlijk heeft op de plek van de wellustige magnolia eens een galg gestaan. Onze woonkamer was vroeger deels café, deels feestzaal en in die feestzaal staat een haard met een loei van schouw waar een gerookte everzwijn zich prima in zou thuisvoelen. Brand de haard dan merken wij er niet veel van maar de vogels boven ons huis barsten spontaan uit in een fluitconcert en trekken hun jassen uit.
  En zo kreeg ik dan een tijd geleden sites te zien van een soort miniatuurbunkers die ik zo goed kende uit de duinen van mijn jeugd. Mij werd uitgelegd dat het spekstenen kachels waren voor een ultieme warmtebeleving en of ik het misschien leuk zo vinden zo’n bunker in de kamer te krijgen.

  We togen naar het Stokertje en lieten ons voorlichten. Er stond een gezellig gietijzeren kacheltje waar een pan op stond met zacht pruttelende knakworstjes, ik was op slag verliefd. Met zachte hand werd ik echter naar de bunkerafdeling geduwd. En wat is de bedoeling, vroeg de verkoper, moet de kachel vóor de haard komen of in plaats van. In dat stadium hadden mijn hersens zich nog niet bevonden, ik moest me er nu toch echt wel mee bemoeien, een bunker voor die waanzinnig grote schouw dat zou echt wanstaltig zijn. Een bunker, daar kon ik nog wel overheen komen maar dan moest wel die schouw weg.

  Door buren werd ons een erkende klusser aanbevolen. Een man zo groot dat hij amper door de deur kon, hij heeft het zaakje opgemeten en we dronken nog langdurig koffie met sappige verhalen over oud Zwollenaren. Al wat er later kwam, geen offerte, ook niet na nog wat met hem gebeld te hebben. Ik zal het kort houden maar er kwamen nog verschillende mannen over de vloer die vervolgens niets meer van zich lieten horen. Slechts eentje belde om te zeggen dat hij het van zijn baas niet doen mocht. Er was iets met die haard, maar wat? Hingen de geesten van de galg nog in ons huis en hadden zij zich verschalkt in de haard, witte wieven? Ik raakte al weer helemaal verrukt van het grote gevaarte, ik ben dol op mysterie. De laatste poging slaagde… althans, na veel bellen kregen we een offerte en 1 december komen ze haar slopen.

  De aannemer wist een goed adres voor ons nieuwe bunkertje. Ergens in het buitengebied van Hoonhorst staat een schuur vol kachels met een hele vrolijke jongen, de beheerder. Ik schat in dat het zijn boerderij is maar dat hij liever kachels houdt dan de meer bewerkelijke varkens van zijn vader. De volgende stap was een vloer, de grond onder de schouw en twee reuze geraniumbakken (?) aan haar zijde moet worden opgevuld. Provincies werden afgereden voor materiaal. Het werden cobblestones. Cobblestones ?, zult u denken, zijn dat geen buitenstenen, kan zijn maar bij ons komen ze binnen. Gratis afgehaald bij een zeer vriendelijke man in de diepe duisternis van Friesland.
  Er werden twee houtopslagplaatsen getimmerd, de eerste met een gratis leistenen dak uit Kampen met grote stenen erop om daklawines tegen te gaan, mocht het klimaat het op zijn heupen krijgen. De tweede is nog in aanbouw, gister hebben we materiaal gehaald in Hengelo.

  In Hengelo bevindt zich het paradijs, ik weet nu precies hoe dat eruit ziet. Het moet iets geweest zijn als Erve Woldhuis. Er bevinden zich prachtige historische bouwmaterialen, alleen maar steen en hout. Ik kon er maar moeilijk afblijven. Tussen het steen en hout liepen vriendelijke jongens die zich niet met ons bemoeiden zolang we ze niet nodig hadden.
  We klauterden over steenmassa’s tot we ze vonden…de nonnen en de paters. Het is je reinste seksisme, de paters zijn rank met een parmantig piemeltje, de nonnen zijn log, veel breder en vormlozer, veel volkser ook, echte boerentrienen. Ze liggen nu op ons plaatsje, gescheiden van elkaar. Vanmorgen heeft deze dame geschilderd om ze zo snel als mogelijk weer tegen elkaar aan te kunnen leggen. En nu maar hopen dat de geesten uit mijn haard maandag de slopers zullen toelaten.

 2. gunterweil

  30 april 2015 op 02:19

  (misschien nog niet helemaal synchroon maar daar zou je altijd nog aan kunnen werken)

  er zat nog een oud staartje aan de haard.

  Wegens prangend gemis van acht paters en acht nonnen kachelden wij vanmiddag terug naar het paradijs. Heino, Raalte, Haarle, ketelhuis, koninklijke stoomweverij, Wierde, Azelo, Buren.
  We werden vriendelijk begroet maar het paradijs was het paradijs niet meer, de glans was verdwenen.
  Adam was buiten de poort, jagen op fazanten en patrijzen. De vallen en klemmen moesten ook hoog nodig weer geleegd. Eva was ontstemt, ze had haar periode. Nukkig zocht ze de aandacht van de slang maar die was veranderd in drie luierende kemphanen. De bomen waren geveld, verzaagd stonden ze doelloos tussen het dakhout.
  Het was de tweede dag.

 3. gunterweil

  30 april 2015 op 02:32

  Dit moet er natuurlijk wel even voor Huub, anders begrijpt echt niemand waar dir in hemelsnaam over gaat. Net voor de 1, niet in of achter de 0 maar aan de zijde van 1 zou ik zeggen.

  Identiteit is een moeilijk hanteerbaar geval dat zich maar slecht laat beetnemen.
  Voor mezelf vind ik het makkelijker als ik eerst wat afstand creëer. Mijn identiteit is dan mijn woonkamer, mijn overdag identiteit uiteraard.

  Ik las van de week een paar losse verhalen van Gerrit Krol’s ‘De oudste jongen” “ en zo stuitte ik nadat ik ‘verkeerde vrienden’ had gelezen op de verboden kamer”. Dat staat voor mij wel voor identiteit. Een plek waar niemand in mag en je hebt hem vaak wel zo geheim gemaakt dat je je eigen identiteit er niet in terug kunt vinden.

  Krol beschrijft uitgebreid de huiskamer van het gezin Leutscher. Hij ligt aan de achterzijde van het huis:

  “ het was er donker en omdat de lamp niet aanging voordat de avond was gevallen, zaten alle kinderen hun ogen te verknoeien met lezen zonder dat ze later ooit een bril hebben hoeven te dragen. Ik denk dat ze hun ogen juist erg goed geoefend hebben. Er werd veel gelezen en veel gepraat. “

  En dan volgen er beschrijvingen van een schilderij met golven boven de kachel, van nog eentje met een bootje en wat moeder zoal deed, Krol is me kwijt, dat wat zo veelbelovend begon slaat dicht als een glas bier, verschraald in de vroege morgen.

  Ik herken er niets van in mijn eigen identiteit. Misschien omdat mijn kamer iets minder geheim is.

  Die kachel herken ik goed dat was bij mij nog een hele heisa. Maar dan moet ik misschien eerst nog even een voorschotje nemen.

 4. gunterweil

  30 april 2015 op 03:06

  Mijn kachel komt overeen met de kachel van de familie Leutscher maar dat is het dan ook wel, verder zie ik weinig overeenkomsten. Wat ook logisch is want als we allemaal dezelfde identiteit zouden hebben zou het maar en saaie boel zijn.

  Ik kan misschien beter even een fotootje doen, als dat kan hier, dat legt wat makkelijker uit.

  http://imageshack.com/a/img661/7209/Patglz.jpg

  Waar de familie Leutscher een zee heeft hangen met enkel golven heb ik dit werk van Janine Veltman. Het is een kunstig gemaakt werk van een soort schuim en chemische materialen ze werkte ook altijd met een soort gasmasker op.

  Ik leerde Janine kennen in 1980 ongeveer. Zij was de vriend van een gemeenschappelijke kennis die op vliegveld Eindhoven had gewerkt als luchtverkeersleider. Ze was misschien wel 20 jaar ouder dan ik maar we konden het goed vinden. Ze woonde in een penthouse in Eindhoven met een schitterend uitzicht over de stad.

  Het was sappelen in die dagen voor een kunstenaar. Regelmatig stouwden we mijn auto vol schilderijen en gingen de boer op, galeries langs in de randstad. Ik vond het altijd maar armoede dat leuren met haar werk en Jeanine vond dat zelf ook. Ze heeft me veel kennis bijgebracht over kunst, niet zozeer de theorie maar de liefde voor het werk. We hebben samen heel wat musea afgelopen en het patroon was ongeveer altijd gelijk. Bij de liefde voor het vak hoorde volgens Jeanine dat je de verf moest ruiken en je moest zeker een schilderij aan kunnen raken, je moet het kunnen voelen. En dan stonden we weer in het Boymans en dan kon ze haar handen weer niet thuis houden en dan gingen alle bellen af. En als het daar dan nog bij bleef, nee Jeanine had weinig remmingen als het om haar kunst ging. Op het laatst liep dan zo’n cipier altijd met ons mee, week niet van haar zijde.
  Ze was getrouwd geweest met een nederlandse architect op Aruba. Hij had daar een brug gebouwd en die was ingestort. De man is er nooit meer overheen gekomen. Snel na het ongeval zijn ze gescheiden en moest Jeanine haar eigen boontjes doppen met haar zoon.

  Het schilderij hing eerst in de gang, aan een kant is de gang kanariegeel geschilderd maar de andere kant is wit, niet dat de dingen bij mij aan een plan onderhevig zijn maar ik denk dat ik geen zin meer had of dat de verf op was. Op een witte muur is dat ding wat saai dus had ik er een grote rode rand van muurverf omheen geschilderd.

  Toen de kachel eenmaal stond, kwam dat schilderij er naast te hangen.

  Ik heb er altijd veel in gezien. Mijn moeder vertelde ons als kind weinig verhalen maar als ze iets vertelde had ze maar 1 verhaal, dat van het ijspaleis en zo werd het schilderij een ijspaleis, mijn wintervertrekken, zeg maar.
  Later kreeg ik van mijn oudste zusje een gebakken toren, hol, met vreemde ramen en ook zo wollig maar dan van klei. Het schilderij vormde met de toren een eenheid. Er woonde niemand in en toch waren ze niet leeg.
  Zacht romig en tegelijkertijd koud. Ik heb hem helemaal weer herontdekt nu hij in de kamer hangt. De glans van wit staal om het licht mooi te kunnen vangen.

  Ik dacht dat hij vroeger witter was, dus heb ik hem met van alles gereinigd, met zuur en met oud, met zeep en met soda. Maar hij laat zich niet schoonmaken, wat meteen ook weer mooi bij het beeld past.

 5. Peter Muller

  30 april 2015 op 03:30

  “de kern van de hedendaagse religie ligt besloten in de trance van de diepste fysieke extase.”

  Zelf ben ik een agnost, waarschijnlijk is dit voortgekomen uit het domineesdna van mijn vader.

  Ik zat op een school met den bijbel en volgde zondagsschool en als mijn vader de dienst deed, dommelde ik een in maar als we dan naar huist fietsten door de Schoolstraat dan kon ik zo hele zinnen declameren die mijn vader had uitgesproken maar ik heb nooit geweten wat ermee te doen en zo ben ik dan agnost geworden.

 6. Wiersma

  30 april 2015 op 03:48

  Hoei… mijnheer Mous.. U bent de laatste tijd maar goed op dreef!

  Voor veel mensen toch een ‘inconvinient truth’ of anders wel een héél ongemakkelijk onderwerp.

  Toevallig gisteren of zo in zowaar de msn media:

  Over moreel, immoreeel, a-moreel:
  Joris Luyendijk.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3984622/2015/04/28/Het-amorele-systeem-waarin-wij-leven.dhtml

  Je kunt hier echt wel op duizenden manieren op reageren. Ik doe maar wat one-liners.

  – Het nazisme is nooit vergeten of verlaten. Het is alleen nu stealth geworden en zit véél slimmer en véél grootschaliger in elkaar.
  En yes, ze hebben daar bijna 60 jaar de tijd voor gehad om dingen vréselijk slim te organiseren en op te zetten.
  Dat is niet meer in een paar A4-tjes uit te leggen.

  – Duitse geleerden zijn na WWII opgenomen in Amerika en met name te werkt gesteld in de oorlogs, chemie en pharma industrie.

  Kijk maar naar de namen Pfeizer… Bayer… Basf…etc.

  – Hitler werd zwaar gefinancieerd door het pharma kartel.

  – Hitler zat zwaar aan de dope van datzelfde pharma kartel.

  – Hitler was eigenlijk een stakker maar dan zwaar op speed.
  Ooit stakkers gezien op speed? Niet? Nou ik wel. Die gaan rare dingen doen en zeggen. Het heeft een soort uitwerking alsof een zwaar gefrustreerd brein toegejuicht wordt. En dan gaan ze nog gekker doen. Heeft niets meer met realiteit van doen.

  – WIE waren de toejuichers (en financiers) van Hitler? Want in feite zit DAAR het echte kwaad. O.a: follow the money. En kijk ook naar patentrechten op de natuur. Met name chemie en pharma.

  – Waarom en voor wie deed Mengele zulke bizarre experimenten?

  – Wie profiteerden later van deze ‘kennis’?

  – Kijk ook eens naar de namen van veel topnamen in the Us op gebied financieel en politiek. Heinrich Kissinger, Geitner, Bernanke, Roggenfelder (Rockefeller, Standard Oil), Rothschildt, (Bauer, BIS Bank, Zurich, witwasser goud Hitler) maar ook Von Lippe Bistefeld (WNF, Bilderberg) , Oppenheimer, and the list goes on and on.

  Verder komen ze OOK nog eens uit dezelfde regio… Zuid-Duitsland, Noord-Oostenrijk…
  En de nieuwe ECB in Frankfurt? Waarom Frankfurt?

  Allemaal toeval?
  Of toch op een of andere manier een -soort van- old boys network?
  Of als dat laatste misschien niet zo is, hoe komt het toch dat zoveel hedendaagse topmannen van oorsprong allemaal uit die regio Zuid Duitsland komen?

  En je zou je toch langzamerhand toch echt wel eens dingen kunnen afvragen.

  – WAT is de reden dat MH17 zo door Rutte in de doofpot wordt gestopt?

  – WAAROM is er nog nooit een écht geneesmiddel (of beter gezegd: methode) tegen kanker?

  – WAAROM neemt autisme zo immens toe? In een paar decennia? Van 1 op 17.000 naar bijna 1 op 50? In the US. Toeval?

  Nou ja, ook hier de list goes on and on. Het onderwijsstelsel, de ‘programma’s’ op TV , dumbification of the nation.

  De grenzeloze immigratie.

  – Global warming door CO2 gaat helemaal niet over opwarming, het gaat om economische controle van hele landen en continenten zoals Afrika. Global Warming is niks meer of minder dan een ‘economisch wapen’. Bijkomend voordeel: landen gaan voor miljarden aan windmolens plaatsen. Die het energie probleem echt niet oplossen maar zoveel geld kosten dat iedereen arm wordt.
  En dat is dan ook precies de bedoeling.

  Nep oplossingen die iedereen ongelukkig maken en totaal geen enkel effect hebben. Niet voor u, maar voor de puppetmasters een waanzinnige economische impuls!
  Want dan komen die zielige landjes nog meer in de schulden. En schuld=slaaf.

  HUN business model is gebaseerd op vernietiging. Dat van u gebaseerd op waarde, creatie.

  Of kijk voor de gein eens naar MTV… om 5 uur ’s middags gaat het daar al over anale sex terwijl kindertjes van 12 daar gewoon naar kijken.
  Over ontzieling gesproken.

  Toeval?

  Wel. Wat mij betreft zijn er toch echt grenzen aan toeval.

  Voor wie de patronen wil zien: de ware puppetmasters zetten alles op alles om zoveel mogelijk de ziel uit de mensheid te trekken. En ze tegelijk zo arm mogelijk te maken. Verdeel en heers, weg met die wandelende strontfabrieken. Ontneem ze alles. Hun geld, hun zekerheden, hun zorg, hun moraal, hun soevereiniteit, hun eigen geld/munt, hun pensioen, hun huis, hun mening.

  Zijn er veel te veel van, 500 miljoen is meer dan genoeg. DAT is in balans met moeder aarde. Weg met die opmakers, weg met die vervuilers en opvreters.

  Vinden zij dan he?
  Leegtrekken die simpele zielen. Letterlijk en figuurlijk.

  Het is allang oorlog. Maar ja, die simpele zielen zien dat toch niet joh. Die zijn al te ver afgestompt, murwgebeukt.
  Wel, en DAT ze niet in opstand komen betekent dat we gelijk hebben: ze zijn werkelijk te stom om enige waarde te hebben.

  Vroeger had je ook sadisten etc, maar heden ten dage is dat ook opgeschaald en ‘ge-industrialiseerd’.
  Van keuterboer naar megastal maar dan anders.

  YOU are the product, maar erger nog: You are the target.

  Alleen zullen ze dat nooit zo zeggen, integendeel. Ze doen er letterlijk alles aan om u emoti0neel onder controle/in de ban te houden van met name uw medemens en een soort van moraal.

  De ware puppetmasters hebben werkelijk SCHIJT aan elke vorm van uw moraal. Sterker nog: hoe MINDER moraal u heeft, hoe beter het hun uitkomt.

  Hoe méér het volk verwildert, hoe beter het hun uitkomt; het geeft ze immers een reden om ‘in te grijpen’. Sancties op te leggen, verzin maar wat.

  Total control. Daar gaat het om.

  Kijk. Leuk liedje. ‘We want your soul’.

  Maar Huub: goed bezig. En ja, ongemakkelijk onderwerp? Voor veel mensen wel denk ik. Het zij dan maar zo.

 7. Wiersma

  30 april 2015 op 04:25

  Overigens moet ik het volgende er ook wel even bij zeggen. Het volgende was al veel langer bekend, maar zowaar vandaag in het msm nieuws:

  “Researchers at Audi are making synthetic diesel fuel using only water and air. Miracle? No. Science.

  The German automaker announced it has created the first batch of liquid “e-diesel” at a research facility in Dresden. The clear fuel is produced through a “power to liquid” process, masterminded by the German clean tech company and Audi partner Sunfire. ”

  http://money.cnn.com/2015/04/28/technology/audi-diesel-air-water/index.html

  Dit is dan ongeveer ook precies hetzelfde als IG Farben 70-80 jaar geleden aan Hitler vertelde: we kunnen bommen maken uit lucht! (stikstof).

  ‘Als jij nou een oorlog regelt, regelen wij de bommen’.

  Denk je nou echt dat ze ‘brandstof uit lucht’ toen ook al niet wisten?
  Hahaha!

  Nee joh, vernietiging is een waanzinnig businessmodel. Nee, niet voor u nee, maar VAN U voor HEN.

  En dat al zo ongeveer 100 jaar.

  You are fucked.
  Mindcontrolled to the max. Dat weet u alleen niet want echt belangrijk nieuws krijgt u niet/nooit/nauwelijks te horen.

  Daarom moet je er ook zelf naar op zoek.
  Want alles is er wel.

  Had ik het al niet eens gehad over een negatieve accu?
  Wel.

  Zal ik nog een paar ‘rare’ uitspraken doen?
  De ware energie zit niet diep in de grond (nou ja, daar ook wel) maar hoog in de lucht.
  En wellicht bij de polen.
  De aarde is een homopolaire motor.

  Wellicht ooit in de media, misschien nooit.

  Anders gezegd: laat die kapitaal verslindende windmolens en zonnecellen maar zitten. Die slurpen letterlijk alle kapitaal weg om ECHTE oplossingen te voorkomen.
  Maar dat is dan ook weer precies de bedoeling…
  Waarom heet de ionosfeer de ionosfeer denkt u.
  Toeval?

  Nogmaals: er wordt letterlijk ALLES aan gedaan, op ELK gebied om u zo achterlijk mogelijk te houden. En vernederland speelt momenteel een behoorlijke hoofdrol… internationaal gezien.

  Lees voor de gein ook eens de reacties… of tel het woord ‘landverraders’ eens. Of ‘walging’. Of ‘verachtelijk’. NL is stuk jongens, politiek tot op het bot verrot, wen der maar an.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/he_s_an_englishman_in_ie_juu.html

 8. gunterweil

  30 april 2015 op 22:34

  Ik was vanmiddag in de kringloop en ik heb er weer een juweeltje ontdekt .

  Het is een boek over de omzwervingen van de vrachtboot Astir. Je kent dat wel omzwervingen van Griekenland naar Turkije en dan weer naar Cyprus om dan toch maar weer een vracht af te leveren op een Grieks eiland.

  Dit soort tochten zijn aan mij niet besteed, dat oeverloze water en dat nutteloze gebaar, maar waar ik wel van houd is de aanblik van die boten als ze voor de kust liggen. Dus greep ik de omzwervingen van de Astir, keek verlekkerd naar het plaatje maar je kunt al die boeken toch niet mee naar huis nemen omdat de cover je bevalt, het is hier al vol genoeg in mijn herberg.

  Maar toen gebeurde er iets onverwachts, daar houd ik van. Er vielen briefjes uit, het verslag van een voormalige scholier, stond er boven in kinderlijk handschrift. Ik zal dan ook maar eerlijk bekennen dat het in mijn jaszak gleed en thuis heb ik het bestudeerd, het is een reeks van meer tot minder pikante bijzonderheden aangaande de hoorn des overvloeds van emigranten, een beetje over de datum maar evengoed nog wel degelijk te behappen.

  Het was komisch om te lezen, de omzwervingen van de Astir werden er bepaald niet leuker op maar zulke zaken houden me nu eenmaal van de baan. Even twijfelde ik of ik het verslag terug zou brengen maar toen bedacht ik mij dat de Astir het wel niet missen zou en heb ik het in de kachel gemikt en ik kan je zeggen , het fikte prima, kortstondig maar heftig.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)