Categorieën

Archief voor Friesland

De regio als navel van Europa

‘Het nieuwe erin echter is dat dóór 
het alledaagse leven van de Brabantse dorpelingen heen een meer fantastisch ele
ment komt spelen, en dit geeft deze boeken een cachet waarin werkelijke menschen 
zich gemakkelijk vergrooten tot zinnebeeldige helden en waarin werkelijke dingen 
zich gemakkelijk onderwerpen aan tooverachtige verhoudingen.’ Aldus schreef Anton van Duinkerken over de romans […]

Lees de rest

Een New Yorker in Heerenveen

sies

(foto’s: Jurjen K. van der Hoek) Het was een volle bak gisteren in Tjepkema’s molen in Heerenveen waar de presentatie plaatsvond van het boek Sies Bleeker, libje yn liende tiid over Sies Bleeker, uitgegeven door uitgeverij Perio van Willem Winters. Een prachtig boekje met een indringend interview dat Eeltsje Hettinga vorig jaar met Sies heeft […]

Lees de rest

Modernisme en herinnering

  In het tijdschrift De Tsjerne (jaargang 1954) citeert Fokke Sierksma een Friese psychiater die zijn praktijk had in Groningen: ‘In Fries moat om geestelijk soun te wurden nei Grins farfarre.’ Tiny Mulder legde deze woorden voor aan Jan Wybenga, in een vraaggesprek dat is opgenomen in haar boek Hwer hast it wei? (1971). De […]

Lees de rest

In de ban van Grutte Pier

Een Kafka-achtige ervaring vannacht. Ik was ontboden in het heilige der heilige van deze op oeroude rituelen gestoelde provincie: de Fryske Akademy. Er was niemand. Na een uur wachten in een kaal vertrek, waarin alle wanden waren bekleed met stalen lambriseringen, werd ik door een bode in zwart gewaad naar binnen geroepen. Het volgende vertrek […]

Lees de rest

De verrekijk in Friesland

  ‘Wil men aan de vele definities van cultuur er nog één toevoegen, dan zou men kunnen zeggen dat een cultuur het totaal is van aangeleerde gedragsvormen van een menselijke samenleving + de zintuiglijk waarneembare producten en de niet waarneembare voorstellingen die daarvan het resultaat zijn.’ Deze compacte en handzame definitie werd ooit geformuleerd door […]

Lees de rest

Het Friesland van mijn vader

  De komst van de tijd, zo luidt de titel van de Nederlandse vertaling van het boek Miette (1995) van de Franse schrijver Pierre Bergounioux (1949). In het boek wordt de levensloop geschetst van vier kinderen uit één boerengezin die terechtkomen in de stroomversnelling van de tijd. Het is het proces dat zich overal in […]

Lees de rest

De utopie van de open horizon

  ‘Vrijwel al onze steden hebben het in deze eeuwen vooral na 
de Tweede Wereldoorlog moeten zoeken in het overschrijden van 
de grachtengordels die de grenzen vormden, terwijl in voormalige 
veenkoloniën zoals Gorredijk en Drachten de uitbreiding is gevonden in het “invullen” van de ruimten tussen de vier armen 
van het kruis van water en […]

Lees de rest

Terug in Bolsward

Dit is Willem Haanstra, groot kenner van de historie van Bolsward. Hij heeft daar ook meerdere boeken over geschreven. Ik kwam hem gisteren tegen toen ik in Bolsward was voor de opening van de tentoonstelling Nieuwe verten. Willem Haanstra wees mij op het geboortehuis van Laurens ten Cate, waar ik op dat moment pal voor […]

Lees de rest

Woorden van wijsheid

Eergisteren was ik een dagje naar Amsterdam, waar ik onder meer op bezoek was bij Silvia Steiger die begin volgend jaar een grote tentoonstelling krijgt in Museum Belvédère in Oranjewoud. We praatten over van alles, maar vooral over de jaren zestig. Over de mensen die bij haar destijds over de vloer kwamen, in Hichtum waar […]

Lees de rest

Katholicisme, kitsch en camp

‘Het ligt in mijn bedoeling dat verhaal over die Plechtige Hoogmis nog verder te schrijven en – gesteund door de vele inzichten uit je boek Modernisme in Lourdes – onze diepere motieven nader te onderzoeken. Overigens Huib Schreurs is al weer enige jaren mede-eigenaar van een filosofische boekhandel in Amsterdam. Het zou mij niet verbazen […]

Lees de rest

Herinneringen aan Sies

Deze foto is een jaar geleden gemaakt. Het was een van mijn Friese topstukken voor het Fries Museum. De Grote Kerkstraat, waar Sies Bleeker zomaar langs kwam lopen. Sindsdien heb ik Sies niet zo vaak meer gezien, want zijn gezondheid ging hard achteruit. Eergisteren overleed hij. Gisteren belde Gitte Brugman van de Leeuwarder Courant voor […]

Lees de rest

Friesland tussen hoop en vrees

‘Het is derhalve zeer wel mogelijk dat enkele wensen zonder regionaal 
beleid en zonder de moderne communicatiemiddelen niet zouden zijn 
gerezen. Dit zou kunnen betekenen dat bij vergelijking van de situatie in 
Friesland in de tijd de welvaart – in de zin van verhouding tussen middelen en behoeften – hoger zou zijn dan bij vergelijking […]

Lees de rest

De hybridisering van de Friese ruimte

‘Creating an open Mienskip means bringing together people with different backgrounds, whether they are farmers and designers, artists or captains of industry. It means bringing people together from different areas around Europe; birdwatchers from Estonia with artists from the Netherlands, poets from Hungary with farmers from Malta. In this way, Lwd 2018’s cultural programme can […]

Lees de rest

Friesland in de moderne ruimte

‘Wat stelt die Friese beweging nu eigenlijk nog voor?’ vroeg iemand mij laatst. Als het nog tien of twintig mensen zijn, dan is het veel. Inderdaad, maar die zitten wel op de vitale posten van de politieke macht en media. Het repressieve krachtenveld wordt misschien niet eens door deze machtcentra zelf bepaald, maar door de […]

Lees de rest

Friesland en het vergeten modernisme

De neiging om het Fries eigene in talige cultuuruitingen eerder te herkennen dan in beeldende kunst of in architectuur is sterker geworden door de nieuwe aandacht voor Friese taalbevordering die sinds de jaren zeventig in Friesland is ontstaan. Als het gaat om de herkenning van een eigen culturele identiteit was de verhouding tussen taal en […]

Lees de rest

Friesland in tijden van transities

In de jaren zestig begonnen in Friesland de tegenstellingen tussen het platteland en de grote steden te vervagen. Juist die tegenstellingen waren van oudsher bepalend geweest voor het regionalisme in het algemeen en de Friese cultuur in het bijzonder. Tot nog toe werden de jaren zestig in Friesland vooral gezien als een kortstondige periode van […]

Lees de rest