De gelatenheid die ons nog rest

Slide1

Ik open het raam en laat het najaar binnen,
Het onuitsprekelijke, het van weleer
En van altijd. Als ik één ding begeer
Is het: dit tot het laatst beminnen.

Er was in dit leven niet heel veel te winnen.
Het deert mij niet meer. Heen is elk verweer,
Als men zich op het wereldoude zeer
Van de miljarden voor ons gaat bezinnen.

Jeugd is onrustig zijn en een verdwaasd
Hunkren naar onvergankelijke beminden,
En eenzaamheid is dan gemis en pijn.

Dat is voorbij, zoals het leven haast.
Maar in alleen zijn is nu rust te vinden.
En dan: ’t had zoveel erger kunnen zijn.

Aldus J.C. Bloem in zijn gedicht De gelatene. Ik heb dit altijd een mooi gedicht gevonden, al was het maar om die laatste zin: ‘En dan: ’t had zoveel erger kunnen zijn.‘ De tijd heelt alle wonden en met het klimmen der jaren tel je je zegeningen. De tijd zelf lijkt te verdwijnen als je ouder wordt. Heden, verleden en toekomst worden in stand gehouden door een ingesleten beeld in het brein. We beleven de tijd als een boekrol die bovenin wordt opgerold en beneden zich letterlijk ‘ont-wikkelt’. Onderin verschijnt de toekomst. Dáár komt de nog onbeschreven historische ruimte in beeld. Maar hoe komt die ruimte eruit te zien, als de geschiedenis nu eens geen boekrol blijkt te zijn? De loop van de geschiedenis ligt dan opeens niet meer zo vast, maar wordt afhankelijk van de richting, waarin je als waarnemer een denkbeeldige lijn over het vlak heen schuift. Dat kan van boven naar beneden, maar even goed in omgekeerde richting, en zelfs van links naar rechts, of diagonaal. Het schema laat dan een tijd-ruimte zien, waarin nog van alles mogelijk is. Er komen dan andere coördinaten in beeld voor de richting van de tijd. Het beeld van een boekrol wordt vervangen door een Feynman-diagram.

Slide1

Ik heb dit altijd een fascinerende gedachtegang gevonden. Stel dat je de ontdekking in de moderne natuurkunde over tijd en ruimte letterlijk neemt en toe gaat passen op de ervaring van je eigen leven, hoe ziet dit leven er dan uit? De tijd is eeuwig en alomtegenwoordig, maar wij zijn gedoemd om de tijd te beleven als iets dat voorbijgaat. Dat is niet zo. De tijd, zoals wij die kennen, is een illusie. Tijd, zo wordt wel beweerd, creëert de benodigde ruimte, zodat niet alles tegelijk gebeurt. We beleven de dingen achter elkaar en dat is maar goed ook, anders zouden we knettergek worden. Tijd is iets wat ons bewustzijn aan de werkelijkheid  Dit vreemde fenomeen ontstaat door het structurele onvermogen van het brein om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Toen Einstein in 1954, ziek en verzwakt – nog geen jaar voordat hij zelf zou sterven – een condoleancebrief moest schrijven aan de weduwe van zijn oude vriend Michel Besso, kwamen er woorden in hem op die hij als natuurkundige nauwelijks verantwoorden kon. ‘De dood betekent niets’, zo schreef Einstein:

This signifies nothing, for us believing physicist the distinction between past, present, and future is only an illusion, even if a stubborn one.’

Met andere woorden: wees niet bedroefd, de tijd is slechts een illusie. Maar als de tijd een illusie is, dan is deze wereld dat ook. Het hele universum met zijn oerknal, lichtjaren en oneindige uitdijing in de tijdruimte zou dan een slechts illusie zijn van onze geest. Zo heelt de tijd niet alleen alle wonden, maar wist ook alles weg, als je maar lang genoeg wacht. Als die gedachte eenmaal hebt aanvaard, dat kantelt je hele wereldbeeld. Alles wordt anders. Niets is meer hetzelfde.

‘Wij zullen ons eigen leven, het leven ieder onzer, alleen dan begrijpen en verstaan, als wij op elk ogenblik niet alleen zien naar wat er nu juist is, maar het leven als een eenheid opvatten, als een eenheid van ruimte (de aarde) waarop het zich afspeelt, en de tijd (de levensduur) die het kan hebben. Zulk een beschouwingswijze leidt tot de overtuiging dat al het toekomstige op de een of andere wijze reeds aanwezig is en dat ons slechts rest het op de juiste wijze tegemoet te treden. En in dit laatste bestaat misschien onze vrijheid.’

Dat beweert Jean Gebser in zijn boek Kentering van het 
westelijk wereldbeeld, toegelicht aan de moderne fysica, biologie en psychologie. Het is een merkwaardig boek dat in 1943 in het Duits is verschenen (onder de titel Abendländische Wandlung)  en rond 1950 in het Nederlands werd vertaald. Hoe is het heden ten dage gesteld met het 
wereldbeeld van Europa? Dat is de vraag die Gebser zich stelde. Heeft dit wereld
deel nog een toekomst? En wat zijn de 
grondslagen van die toekomst? Gebser probeerde antwoorden te geven op deze basale vragen die zich aandienden toen het westerse wereldbeeld begon te kantelen na de ontdekkingen van de nieuwe natuurkunde in het eerste kwart van de vorige eeuw. Om de antwoorden te vinden bracht hij de meest uiteenlopende wetenschappelijker inzichten met elkaar in verband . Einstein, 
Planck, De Broglie, Heisenberg, Eddingon, De Sitter, 
Rutherford, Hess, Millikan, Kolisko, Leprince, Carrel, De Vries, Bose, Friedmann, Kayser, Freud, Adler, Jung en Uexküll passeren de revue in een adembenemende tour d’horizon.

Centraal staat de constatering dat het perspectivische tijdsbegrip door de nieuwe natuurkunde is overwonnen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het bewustzijn en de menselijk existentie. De tijd is niet meer op weg naar een denkbeeldig eindpunt in de verre toekomt, maar is nu een ‘eindige oneindigheid’ geworden die intrinsiek verweven, niet alleen met het bewustzijn, maar ook met de uitgestrektheid van ruimte. Vanuit dit nieuwe gezichtspunt bezien is de dood niet langer een catastrofe die ons van buitenaf overkomt. De dood is geen absoluut eindpunt meer van het leven, maar kan voortaan begrepen worden als een vitale wetmatigheid van het leven zelf, dat zich op elk moment uitstrekt in de ‘eindige oneindigheid’ van de gekromde tijd-ruimte’. De gevaren van dit soort ontdekkingen lagen volgens Gebser in de uitwassen van het vitalisme, waarin het driftmatige van de mens teveel centraal werd gesteld. De mens sloeg bij Nietzsche als het ware op hol in zijn eigen ronddraaiend tijdrad.

Maar nieuwe ontdekkingen in de psychologie en de biologie hebben volgens Gebser diepere inzichten gecreëerd in de organische heelheid van het leven, waarin geest en materie complementair zijn, en de tijd een constitutieve factor voor het bewustzijn vormt. De nieuwe natuurkunde heeft de fysica gedematerialiseerd. Tegelijk werd de biologie steeds meer de materialisatie van het niet-stoffelijke, het élan vital, zoals Bergson het noemde. Psychologie en biologie gaan volgens Gebser aan de fysica vooraf. Hij gaat niet alleen uitvoerig in op de invloed van de relativiteitstheorie, de 
kwantummechanica, de mutatieleer, de psychoanalyse, de moderne geneeskunde en psychologie, maar ook op de occulte wetenschappen. Dat laatste is wellicht de belangrijkste reden waarom de ideeën van Gebser – zeker in Nederland – in de vergetelheid zijn geraakt. Dit soort boeken zie je ook nog maar zelden tegenwoordig.

In de jaren tachtig raakte ik zelf geïnteresseerd in de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. Je begrijpt er eigenlijk niets van zolang je de wiskundige formules niet kunt doorgronden die eraan ten grondslag liggen. Bovendien zijn er maar weinig mensen die helder kunnen uitleggen wat dit soort theorieën eigenlijk betekenen. De natuurkundige Arthur Eddington, naar wie Gebser vaak verwijst, kon dat heel goed. Zo las ik destijds zijn boek Space, Time and Gravitation uit 1920. Daarin laat Eddington op begrijpelijke wijze het specifiek nieuwe van Einsteins theorieën zien, 
en slaagt erin op deze wijze een helder inzicht te verschaffen in het nieuwe denken 
op natuurwetenschappelijk gebied.

41WdjnXh+ML._AC_UL320_SR224,320_

Eddington was er zich er goed van bewust dat de relativiteitstheorie de hele natuurkunde op zijn kop had gezet. En toch, als je kijkt naar de aard der dingen, dan moet je erkennen dat zelfs de relativiteitstheorie eigenlijk niet meer is dan  een lege huls van wiskundige symbolen. Het is een een kennis van structurele vormen en niet een kennis van de inhoud. En juist die inhoud, daar gaat het om. Om datgene waar ook ons bewustzijn van gemaakt is. ‘Onze dromen bestaan uit stof waar de sterren van gemaakt zijn,’ schreef Shakespeare, maar als je naar Einstein luistert, dan word je niet veel wijzer over hoe die ‘geestesstof’ nu werkelijk in elkaar zit. Diep in wat wij de wereld noemen ligt een nog onbekende werkelijkheid verscholen, waar de mensheid zelfs met zijn meest briljante geesten niet bij kan. En bovendien, zo stelt Eddington, hebben we ontdekt, dat waar de wetenschap het meest gevorderd is, de geest eigenlijk niet meer ontdekt heeft dan wat de geest er zelf in heeft gestopt.

Als je een dunne ijzeren staaf op twee spijkers aan de muur legt en vervolgens ziet krom hangen door zijn eigen gewicht, dan voltrekt zich die kromming  in een perspectivische 
ruimte,  die als een beeldscherm is platgeslagen op 
het netvlies. Het is de werkelijkheid van de Euclidische meetkunde, waarin een rechte lijn de kortste 
verbinding is tussen twee punten. In deze Euclidische ruimte veroorzaakt de zwaartekracht altijd 
een verstoring, een inbreuk van buitenaf. Kort gezegd: de kromming die wij zien wordt causaal veroorzaakt door de zwaartekracht. Maar volgens de Algemene Relativiteitstheorie is het niet de zwaartekracht die van buitenaf inbreekt in het waargenomene, maar altijd 
de waarneming zelf, die een kunstmatig ‘Euclidisch 
raster’ over de werkelijkheid legt, en daarmee de illusie van een verstoring teweeg brengt. Het beeld 
op het netvlies is een tweedimensionale vertaling 
van een driedimensionale ruimte. Maar het continuüm van tijd en ruimte heeft vier dimensies en bovendien een eigen – ‘natuurlijke’ – geometrie.

De zwaartekracht is niets anders dan een kromming in deze vierdimensionale tijd-ruimte, die wij niet als zodanig 
kunnen waarnemen, maar voortdurend ervaren 
als een tijdelijke verstoring in onze eigen geometrie. Arthur Eddington formuleert dit 
op de meest beknopte wijze als volgt: ‘Een krachtveld vertegenwoordigt de discrepantie tussen de 
natuurlijke geometrie van een coördinatenstelsel 
en de abstracte geometrie die er arbitrair aan 
wordt toegeschreven.’ Met andere woorden: misschien bestaat de 
zwaartekracht helemaal niet als een onzichtbaar 
”iets”, maar spruit ze voort uit de manier waarop 
wij noodgedwongen de werkelijkheid waarnemen.

Maar er is nog iets, dat niet zozeer betrekking heeft op de ruimte als wel op de tijd, hoewel die twee eigenlijk niet van elkaar te scheiden zijn. Sterker nog, de intrinsieke verwevenheid van ruimte en tijd is misschien wel de grootste ontdekking van de nieuwe natuurkunde. Er bestaat in het geheel geen onderscheid tussen tijd en ruimte, tenzij dit, dat ons bewustzijn zich door de tijd heen beweegt. Eddington schrijft: ‘De gebeurtenissen komen niet; ze zijn er, en wij ontmoeten ze op onze weg. De “formaliteit” van het plaatsvinden is heel eenvoudig het bet bewijs dat de waarnemer de gebeurtenis in kwestie gepasseerd is, en deze formaliteit is niet van belang.’ Daardoor komt het dat wij telkens weer iets ‘als nieuw’ beleven, terwijl wij in onze eigen voetafdrukken lopen. We lopen dus in cirkels rond. We menen dat wij het zelf zijn die progressie boeken, maar de dingen gebeuren gewoon, en de formuleringen die wij erbij verzinnen doen er eigenlijk niet toe. Daarmee raakt de nieuwe natuurkunde aan de bevindingen van het zenboeddhisme. Alles is muziek, maar er is geen partituur.

God is niet dood, maar de mens heeft hem ingelijfd, opgegeten, geïncorporeerd in zijn wetenschappelijke wereldbeeld. In die godverlatenheid die de wetenschap heeft achtergelaten, voert de nieuwe natuurkunde ons terug naar een wereld van ongrijpbare paradoxen, waar voorheen de religie patent op had. Wat de mens nog rest is de gelatenheid, de ἀπάθεια, de stoïcijnse levenshouding die niet alleen in het zenboeddhisme, maar ook in het christendom was terug te vinden. We zullen moeten leven ‘alsof er geen God is’, zoals al eerder is gesuggereerd, door Ignatius van Loyola bijvoorbeeld, maar ook door Dietrich Bonhoeffer. De cirkel die zich sluit, opent zich telkens weer opnieuw. We denken dat we de ‘beklimbaarheid’ van de Mount Everest bewezen hebben, maar we hebben niets anders gedaan dan een berg beklimmen. Telkens weer, als een ongelukkige Sisyphus. Eddington formuleert het als volgt:.

 ‘We have found a strange footprint on the shores of the 
unknown. We have devised profound theories, one after 
another, to account for its origin. At last, we have succeeded 
in reconstructing the creature that made the footprint. And 
Lo ! it is our own. ‘

9 Reacties »

 1. Aldus H.

  8 december 2015 op 04:50

  Ik zie het toch allemaal wat simpeler.

  Wat mij betreft zit het zo. Zolang de mens geen idee heeft wat L water is, hoe het systeem, de natuurkunde en de gedachte erachter zit, kun je over van alles en nog wat fantaseren en filosoferen, maar komt alles over als een klucht. Een tenenkrullende klucht weliswaar.

  Het is namelijk ONMOGELIJK om wetenschappelijke stappen te zetten zonder de kennis over L water. Of prana. Dat zou het zelfde zijn als een Ferrari bouwen maar werkelijk geen idee hebben wat een wiel nou is.

  In principe zou een Ferrari dan niet rijden maar lopen. Maar zelfs voor ‘technisch (anorganisch) lopen’ heb je wielen nodig!

  En dat de ‘wetenschap’ zeer en zeer ernstig in decline is kun je wel zien aan de zogenaamde ‘Global Warming’.
  En het is zo simpel dat je er achterlijk van zou worden.
  Klimaat top Parijs nu.

  Die ‘hopen de opwarming Aarde onder 2 graden te houden’.

  Komt ie nogmaals tot vervelens- en mijn eigen ergernis aan toe:
  Hoeveelheid CO2 in lucht is: 0,00039 procent (390 ppm)
  Waarvan 3% man made en CO2 houdt maximaal 3% warmte vast.

  Oftewel: de mens is verantwoordelijk voor 0,0000351% van alle opwarming. In graden Celsius is dat, uitgaande dat de aarde 30 graden warmer is dan zonder atmosfeer: 0,001053 graden Celsius.

  Dit is niet een béétje hilarisch, dit is een klucht van Bijbelse proporties. Ook al zou de mens willen dan zou ie 2 /0,001053 = 1899 keer zoveel fossiele brandstoffen moeten opfikken dan nu het geval is. Ik denk dat het je nog niet eens lukt al zou je de hele aarde in de fik zetten.

  Maar goed, er is hier een stralingsfysicus aan boord, dus iedereen kan zo mijn berekening debunken. Tot nu toe nog niet gebeurd.

  Maar wat ik ermee wil zeggen is: de wetenschap anno nu is zo lame als de pest. Disrupted. Volgt politiek doel.

  En als voortschrijdend inzicht/wetenschap dood is dan is het einde beschaving. Dan wordt letterlijk alles een klucht.

  Het werkelijke probleem nu is dat er immens veel geld wordt gestoken (uw belasting geld) in ‘oplossingen’ van niet bestaande problemen. ‘Voorzorgs principe’ wordt dat ook wel genoemd. Wat is hier het gevaar van?

  Dat er GEEN geld meer is op het moment dat ECHTE oplossingen benodigd zijn. Vergeet windmolens, vergeet zonne energie, vergeet biomassa.
  Leuk voor erbij, maar op geen enkele manier oplossing voor die nep-global warming. Nog afgezien van die waterbed constructie.

  Oh, en de ware puppetmasters weten dit donders goed. Die lachten zich helemaal slap en het geld vloeit bij hun wel binnen: YES!!! het is ons gelukt: verkoop van lucht!!! Yeah, yeah, yeah!!

  Na de mislukte business modellen van ozon, zure regen en global cooling. 3 maal is scheepsrecht! Jippieeeee!!!
  (wat zijn die wandelende strontfabrieken toch stom niet? Ze verdienen het gewoon ook om uitgeroeid te worden. Maar eerst trekken we ze leeg tot op het bot!)

  Maar even terug naar L water. Zolang je dit buiten de wetenschap houdt zul je ook niet/nauwelijks/ op het idee komen dat energie de oplossing is voor alles. Voor zowel het energie vraagstuk alswel gezondheid/ziekte.

  Alles draait om energie. En wel degelijk: ‘energie in de tijd’.
  Tijd is wel degelijk echt.

  En je hebt energieen die letterlijk alles doden, en je hebt energieen die selectief doden, zoals L water. En kijk, daarom wordt het ook Holy water genoemd, want het is een selectief wapen.
  Het is an-organisch, maar toch selectief. Het staat in dienst van leven, en zo heeft God het ook precies bedoeld. Het wordt gemaakt door een combinatie van kosmische krachten. De hele kosmos en omstreken is in principe nodig om L water en Prana te maken.

  En het leven zelf heeft zich evolutionair aangepast aan deze kosmische krachten. Sterker nog: gevormd om deze kosmische krachten. Als een soort schil. Eérst waren deze kosmische krachten er en toen pas leven. Niet andersom.

  En als je dat fenomeen weglaat in al je berekeningen en filosofieen, dan sla je eigenlijk een keihard modderfiguur.

  Hetzelfde patroon zie je momenteel echter in nagenoeg alles terug. In de medische industrie, bij de politiek, bij de media. Men slaat domweg de OORZAAK over! En focust op het GEVOLG en hoe erg dat allemaal niet is enzovoorts. (lees: schakelt uw brein in lagere modus/reptielen brein: emotie)

  Putin is degene (enige!) die zich richt op de oorzaak in Syrie en wordt derhalve uit de lucht geschoten/gedemoniseerd etc.

  Ik dank God op mijn blote knietjes dat Putin zo’n goede strateeg en schaker is, koelbloedig en niet gisteren uit een ei is gekropen want een randdebiel met teveel wapens had zowel Europa als de USA allang platgebombardeerd met nucleaire stuff.
  En het liefst van uit zee/onderwater, want sneakyer, en mogelijk véél grotere schade. Vloedgolven/tsunami’s ed, en grotere range.

  Overigens, dit kan nog steeds. Vooral Putin blijven treiteren.
  Japie, luistert u mee?

  En verder heb ik het al eens gehad over de bee-nest theorie.
  Atomen/moleculen/cellen hebben ‘informanten’.

  In feite staat alles in contact met elkaar.

  Een aardig voorbeeld vind ik wel Cesar Millan. Die ‘snapt’ honden.
  Soms binnen tien minuten weet ie het gedrag van een onhandelbare hond compleet totaal te veranderen.
  Van ongeleid projectiel tot stabiele hond zeg maar.
  Hij hoeft daarvoor soms alleen maar ‘te zijn’.
  Zijn ‘bijen’ maken contact met de ‘bijen’ van de hond. Die wisselen informatie uit, en het is klaar. In seconden.

  Back-up plan van God? Zou maar zo kunnen. Een plan om toch ‘alien entities’ met elkaar te kunnen laten communiceren?
  En het goed met elkaar te kunnen hebben.

  En dit schrijvende kwam ik op Isis: Isis/kalifaat gaat niet lukken. Het is een op hol geslagen dominantie. Een losgeslagen hond(je) die alles en iedereen aanvalt. Daar ga je de wereld niet mee domineren noch rulen. Het leven is geven en nemen, en alleen maar willen nemen staat de (morele) kosmos niet toe.

  Zowel Europa als Isis hebben een ‘Europe whisperer’ alswel een ‘Isis-whisperer’ nodig. Iemand die binnen een week de quantum mechanische energieen weet te stabiliseren.

  Politici en media is weer een heel ander verhaal: hoewel ik daar zelf strikt tegen ben, kun je die het best maar om een boom binden als je op verkansie gaat. Doe er desnoods even een pakje TTIP/ GMO sandwiches bij. Wel even de dierenambulance bellen met de exacte locatie zodat ze ‘gered’ kunnen worden.
  Wedden, dat als ze eenmaal in het asiel zitten, NIEMAND ze op komt halen?

  Maar waarom niet? Omdat ze in werkelijkheid a-moreel zijn.
  Als je ze maar even van het standbeeld haalt.

  En het volk? Hoe zit het met ‘het volk’? Het volk kan die snelle omschakeling van regionaal naar globalisering helemaal niet aan. Gaat evolutionair gezien veel te snel.
  En dus juichen ze (ongecontroleerde) vluchtelingen en klimaattoppen toe. Eisen ze zelfs méér vluchtelingen en méér CO2 beperkingen.
  Ze hebben domweg niet de tijd gekregen om eerst alle data eens tot zich te nemen. En dan krijg je omgekeerde oplossingen.
  Problemen worden alleen maar groter. Dat is evolutionair gezien allesbehalve slim. ‘Maar het geeft zo’n goed gevoel he?’
  ‘Ik hoor bij de groep!’. ‘Kijk mij eens goed doen!’.

  Yeah right.

  “Psychologie en biologie gaan volgens Gebser aan de fysica vooraf. ”
  Nee. Eerst was er de kosmos, en toen pas leven. Leven heeft opportunistisch gebruik gemaakt van de krachten van de kosmos.
  In eerste instantie maakte het leven alleen maar gebruik van deze krachten om zich te ontwikkelen, en later heeft het leven deze krachten weten te manipuleren of omvormen in tijden van tegenspoed en ziekte.

  En met dat laatste: daar doet de medische industrie dus helemaal NIETS mee. In een petri schaaltje gedragen stoffen zich namelijk helemaal anders dan in een lichaam.

  In een petri schaaltje zullen bepaalde stoffen direct fuseren, en tesamen krachteloos worden, in een lichaam kunnen zij uiteen gehouden worden, waardoor hun beider eigenschappen behouden blijven. Zeezout bijvoorbeeld. Natrium en Chloor. (NaCl) Maar ook domweg water. Water waarin er een H+ atoom er vandoor gaat met een Cl- atoom, laat een hydroxyl groep achter. Ineens is gewoon water verandert in een soort van gootsteen ontstopper. Of maagzuur. (HCl)

  En zwaartekracht? Waarom niet gewoon accepteren dat die kracht bestaat? Net als magnetisme? Interessanter is omgekeerd magnetisme, afstoting dus.

  Dromen? Dromen is volgens mij een combinatie van informatie opgeslagen in cellen en de bijennesten. Even roeren, klaar.
  Het brein (in cellen gemeten) zelf is veel te klein om alles te kunnen onthouden. Zelfs in omgekeerde fractale algoritmen. (terugrekenen) Hier is quantum mechanica (het bijennest) voor nodig. Iets wat een miljard keer sneller werkt dan onderlinge informatie tussen cellen.

  De hamvraag is eigenlijk: wat gebeurt er met de bijen en de bijen nesten als iemand (de boom) sterft? Sterven de bijen dan ook?
  Gaat die informatie verloren? (lees: iemands ziel)

  En stel: de hemel bestaat toch. Ok. U komt uw ouders, uw voorouders, maar ook vrienden en vijanden en alle exen weer tegen. Wat voor wereld levert dat in godsnaam op? Hoeveel RUZIE gaat dat wel niet opleveren? En wat gaat u daar in godsnaam doen?
  U hield van hengelen. Gaat u dan tienmiljoenmiljard jaar elke dag vissen?? Of stel u hield van sex. U heeft 72 maagden ter beschikking. Wat gaat u doen. Elke dag 72 maagden neuken? 20miljoenmiljard jaar lang? Zou u niet heel graag ECHT dood willen zijn?

  Of stel: iedereen is alleen maar liev. ALLEMAAL en ALTIJD.
  Zou u niet helemaal knettergek worden?

  Dood is dood. Wen der mar an, en geniet er maar van, want ondood is volgens mij duizend keer erger dan gewoon dood.

  Vergeet de hemel. Vergeet het paradijs, vergeet het hiernamaals.
  De hemel, het paradijs, het eeuwige leven, de 72 maagden: dat kan niet anders zijn dan eeuwige hel.

  72 maagden? Die willen allemaal nieuwe schoentjes. Nieuwe kleertjes. Zijn ongesteld. Vragen of ‘zij wel de enige ware zijn’. Of je hun nog aantrekkelijk vindt. Waarom ga je nooit mee shoppen? Of je hun moeder leuk vindt. Of je hun kont niet te dik vindt in jurkje x of y. Of: waarom praat je zo weinig met me? Is er iets? Vind je maagd nr 12, 23, 44 , 62 , 25, 28, 71 of 33 leuker/knapper dan ik?

  Religie is wensdenken.
  Wees blij met wat u hebt.
  —-

 2. Truusje

  8 december 2015 op 06:38

  Om nog maar te zwijgen over de 72 schoonmoeders.
  He heer Aldus, ik heb wat tijd over en wil de oorzaken bekijken. Ik ben zo dom dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Natuurkunde voor dummies, scheikunde voor dummies of biologie voor dummies?
  Weet u ook anderszins een boek?
  Kunt u uw teksten ook in partjes opdelen? B.v. smeltende gletsjers of ijskappen, hoe kan dat?
  In ieder geval was u niet zo boos als eergisteren, toen had u zeker wat te veel L-water gehad.
  Ik ben ook benieuwd of de stralingsfysicus nog reageert.

 3. Cees Andriesse

  8 december 2015 op 10:00

  Truusje, om te laten weten dat ik het rekenwerk van Aldus H. (aan de temperatuurstijging als gevolg van het broeikaseffect) wel volg, en gevolgd heb, neem ik één keer de moeite om te zeggen wat er niet aan deugt.

  De temperatuur onder in de dampkring van de Aarde karakteriseert het evenwicht tussen de straling die binnenkomt (in de vorm van licht van de Zon) en die wordt uitgestraald (in de vorm van warmte die de ruimte in gaat). De wetten waaraan die straling voldoet zijn zowel voor het licht als de warmte dezelfde. Ze zijn niet simpel – in geleerde termen: niet-lineair. In simpele benadering zal (het oppervlak van) de Aarde een temperatuur aannemen die (1/20) is van de (fotosfeer van de ) Zon, en dan moet die temperatuur in absolute graden gerekend worden (in Kelvin). Die (1/20) is een ‘verdunningsfactor’, waarin een ruimtehoek een rol speelt en de mate waarin licht en/of warmte in de dampkring geabsorbeerd worden. Absorptie is niet iets lineairs, maar sterk afhankelijk van de golflengte van het licht of de warmte. Voor de temperatuur van de Aarde zijn golflengtes in de buurt van 10 micrometer het belangrijkst: daar wordt verreweg de meeste warmte uitgestraald. [Wel aardig om te onthouden: die golflengte is zowat 20 keer groter dan die van het licht van de Zon.] Laat dat nu juist in een gebied zijn waar CO2 weinig absorbeert. Bij 10 micrometer is een ‘infraroodvenster’ tussen sterke absorptie in CO2-banden rond 5 en rond 20 micrometer. Maar die worden breder en breder naarmate er meer CO2 in de dampkring komt, en maken het venster zoetjesaan dicht. Het gevolg is dat de warmte die de Aarde ‘uit wil stralen’ en steeds minder goed uit kan. ‘ Laat ik niet proberen de ingewikkelde formules weer te geven waar de temperatuur dan mee berekend kan worden. Maar geloof me, Truusje, dat die in niets lijken op het ‘rekenwerk’ van Aldus H., die je wijs maakt dat de temperatuurstijging door antropogeen CO2 maar 0,001053 graden is. En trouwens, vergeet de berekeningen en kijk naar de feitelijk gemeten mondiale temperatuur, zoals Karel Knip die in de NRC van 5 december (zie pagina W7) nog weer eens besproken heeft. De dampkring (en ook de oceaan) is door onze CO2 nu echt waar 1,1 graad warmer dan een eeuw geleden, duizend keer zo groot als Aldus H. ‘berekend’ heeft.

 4. Truusje

  8 december 2015 op 17:02

  Dank u. Dat is tof van u dat u schrijft. Het is voor een leek niet makkelijk om te weten wat waar is. Ik weet wel dat 97 % van de wetenschappers het met u eens is en dat heer Aldus dus tot de 3 % klimaatontkenners behoort, maar ja dit is toch een blog van een gerespecteerde kunsthistoricus. Bovendien ben ik niet van het benauwde soort, maar ik wil wel weten of het waar is.
  Wat me nog opviel aan heer Aldus dat hij zegt dat wij, de anderen ofzo, bang zijn buiten de groep te redeneren. Maar dat doet hij zelf door anoniem te opereren. Maar het lukt me niet een hekel aan hem te krijgen. Heer Aldus zit de zaak op te juinen. Nou mooi toch.
  Verdorie jij bent het toch niet, S. uit de Hoekstraat? Jij kon flink juinen.

 5. Met de zus van Truusje

  8 december 2015 op 23:52

  Heel leuk Huub, jouw regelmatig terugkerende driften om het, voor niet doorgeleerde fysici, onbegrijpelijk te verwoorden, met behulp van kreupele citaten van wel ter zake kundige wetenschappers.
  Het doet mij een beetje denken aan onze beroemde professor Robbert.
  Ja die, helemaal uit Amerika komt om hier ieder jaar de show te stelen in een oude gashouder in Amsterdam en daar verafgood wordt door het jonge Amsterdamse kroegpubliek olv van een oudere, dagelijkse verschrikkelijke schreeuwlelijk, die wat mij betreft thuis hoort in de Achterhoek. Heel ver weg op het onschuldige platteland, waar hij nog wat van zou kunnen leren.
  Spectaculaire shows zijn dat met die professor in die gashouder met veel kleuren, gehijg en lichteffecten, maar helaas de show stopt altijd, waar jij nu net begint te schrijven. Wat betreft de inhoud wel te verstaan.
  Wat ons wel voorgetoverd wordt in die shows is gewoon het niveau van moderne atheneum natuurkunde, alleen gebracht in één heel lange zin van één uur lang. Niet te volgen zo saai. Duurt veel te lang om het geheel begrijpelijk te houden. Daarom zullen de volgende keer wel een aantal dansmariekes worden ingezet om de professor te ondersteunen met zijn goochelshow.

  O trouwens voor een goede uitleg binnen showtime, houd ik mij aanbevolen.

 6. Aldus H.

  9 december 2015 op 01:51

  Stap [1]

  Oke. We doen het even helemaal opnieuw, stapje voor stapje.
  Met hier en daar even de cijfers wat aangepast aan het nu.

  Het aantal particles per million CO2 waar de mens NU verantwoordelijk voor is.
  Nu het totaal aantal ppm CO2 in lucht: = 390 ppm. (=0,039%)

  Man-made aantal particles versus nature = 4% (had ik op 3%)

  Man made particles is dus: 4% van 390 = 16 particles !!!
  In procenten: 16/1000000 * 100% = 0,0016%
  Dat is UW bijdrage ja. Daarom warmt de aarde op. Uw schuld!

  Maar liefst 16 (leze: zestien) particles op de miljoen!
  Als dit de aarde niet opwarmt weet ik het ook niet meer.
  Ziet u die miljoen mensen voor u staan?
  16 daarvan zijn uw vrienden/familie.Vind ze maar eens terug, wijs ze maar eens aan.

  Maar dan. Nog even een aanpassing. Ten nadele van de warmista`s. N2O (lachgas) houdt maar liefst 310 keer meer warmte vast dan CO2.

  Dus maximaal percentage wat CO2 aan warmte kan vasthouden is 100%/310 = 0,3225% En eerder had ik deze op 3%, wel wetend dat dit veel te hoog was. Die 0,3225% is overigens ook veel te hoog aangezien geen enkel gas 100% warmte vasthoud. Was het maar zo dan kon je huizen bouwen met muren gevuld met dat gas en dan kon je je huis verwarmen met een theelichtje. Was gelijk einde van alle problemen.
  Waarom is er ook geen glasbouwer die dubbel glas vult met CO2 of N2O? (domweg omdat dit volkomen waanzin is)

  De temperatuur aarde met atmosfeer en zonder heb ik ook aangepast: van 30 naar 33 graden Celsius. Ten voordele van de warmista’s dus.

  Goed. Dan nu de herziene rekensom met cijfers geheel aangepast aan het nu. De finale rekensom wordt dan:

  ppm CO2 * man-made vs nature * warmteabsorbtie * graden C (=33)
  Komt ie:
  (390/1000000) * (4/100) * (100/310) * 33 = 0,00016606451 graden Celsius.

  Dat is netto UW bijdrage aan de opwarming van de aarde!
  één tienduizendste graad celsius dus.

  En daar maken wereldleiders zich druk om en verstoken 300 miljoen miljard ton CO2 om in Parijs te borrelen. Kost triljarden van UW geld maar dan heb je ook niks.

  Bronnen:

  Over N2O:
  ‘Lachgas is een broeikasgas. Deze broeikaswerking is 310 maal groter dan die van koolstofdioxide’.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstofmonoxide

  En voor CO2 geldt :
  ‘0,039%: koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer op zeeniveau.’

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide

  Overige bronnen zoals aarde met-en – zonder atmosfeer kunt u zelf opzoeken/checken. Laat u echter niet gek maken door de immense propaganda!

  Want het is nog helemaal niet bewezen dat de mens de oorzaak is van de stijging van CO2 levels noch dat CO2 de aarde significant opwarmt! nog afgezien van het feit dat in veel klimaat modellen geen rekening houden met verdamping van water en bliksem! (beide koelen aarde af)

  Iemand tot nu toe die bezwaar heeft tegen mijn rekenmethode?

  Verder in Stap [2]

 7. Aldus H.

  9 december 2015 op 02:52

  Stap [2]

  Oke. In Stap[1] Is nog geen rekening gehouden met exponentiele groei, terugkoppelwaarden, kettingreacties, feedback loops etc.
  Kom ik op terug.

  Maar verder. Het net staat letterlijk tenenkrullend BOL van de meNingen over CO2, maar zinvolle meTingen zijn nauwelijks (meer) te vinden.

  Maar waarom is die hele CO2 toestand zo belangrijk?
  Wel. De politiek is dood, of anders corrupt, de kunst is dood, de media zijn verworden tot goedkope oorlogshitsende propaganda blaadjes of anders een politiek doel dienend.
  De wetenschap is derhalve het laatste bastion waar de mensheid nog enige waarheid of zekerheid aan kan onttrekken. Maar als die ook gekaapt is of wordt voor politieke doeleinden is het einde beschaving.

  Verder bestaat ook het gevaar dat politici dat CO2 ondergronds willen opslaan. Totale kapitaal vernietiging en niet ongevaarlijk ook. Van God los dus kun je wel stellen. Levensgevaarlijk en extreem kostbaar en tevens volkomen nutteloos.

  Goed. Dan even wat exponential growth dingetjes.
  Zoals de heer Andriesse beschrijft: méér CO2 leidt tot een exponentiele groei van warmte. Dit komt overeen met modellen die stellen dat 1 graad opwarming de zeespiegel doet stijgen met 15 centimeter en 2 graden met 40 centimeter.

  Dus in de woorden van de heer Andriesse geldt:

  Toename sinds industriele revolutie heeft geleid tot stijging 100 ppm van CO2. Van 300 toen naar 400 nu zeg maar.

  Dat zou betekenen dat de zeespiegel sindsdien met ~15 centimeter moet zijn gestegen. Sinds 1850. Is dat zo?

  Volgens wikipedia wel.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeespiegelstijging

  Maar DE hamvraag blijft: komt dit door die 16 particles per million CO2 die U nu uitstoot? Kunt u met uw adem een geheel olympisch zwembad opwarmen? Want daar komt het ergens op neer.

  Kijk, je hoort mij niet zeggen dat er geen problemen zijn aan het verstoken van CO2. Maar wat nu als er helemaal geen kolen of aardolie, turf, bruinkool of aardgas hadden bestaan. Heeft u daar wel eens aan gedacht? Hoe denkt u dat de wereld er uit zou hebben gezien als er totaal geen fossiele brandstoffen waren geweest?

  Vermoedelijk leefde u nog in plaggenhutten. Waren er geen auto’s geweest, en mogelijk was u – en het dierenrijk inmiddels uitgestorven.

  Waarom? Wel. De enige vorm van energie waren dus bomen geweest. Hout, en gedroogde gewassen als hooi etc.

  Heeft u wel eens nagedacht over hoeveel energie het alleen al kost om bomen te kappen, te transporteren, te drogen enzovoorts.

  Hebt u enig idee hoe snel alle bomen zouden zijn verdwenen?
  Hebt u enig idee hoe snel de aarde op zou warmen als het verkoelend effect van bomen zou wegvallen?

  Wees in Godsnaam blij met fossiele brandstoffen! Ik durf bijna te wedden dat de aarde juist NIET opwarmt, of minder door olie en gas.

  Bomen. Je zult wegen moeten aanleggen in oerbossen. Asfalt is er immers niet, want is aardolie. Stenen dan. Tja, die moet je bakken met… bomen. Oke. Je hebt stenen. Leg je een weg mee aan in oerbos om bomen te kappen. HOEVEEL wegen moet je in godsnaam wel niet aanleggen om te kunnen voldoen aan die schreeuwende vraag aan energie?

  Auto’s en machines heb je ook niet want die rijden op diesel of benzine. Paarden dan. Enig idee wat die opvreten? Hoeveel landbouw grond dat kost? Landbouw grond wat ten koste gaat van bos! En dat was nou net verdorie wat je nodig had! Bomen!
  Enig idee wat het ‘rendement’ van een paard is?
  3% misschien?

  Aardolie haalt toch gauw een rendement van 30% of zo, een factor tien meer. Oftewel: vervuilt ook 10 keer minder.

  Kent u het verhaal van de Paaseilanden? Ooit hoogconjunctuur, maar nu uitgestorven. Waarom? De enige energie bron die ze hadden waren bomen. Om huizen van te bouwen, boten om vis te vangen en om te verwarmen en te koken.

  Goed. Als je dus alle bomen kapt dan ga je dus dood.
  En dat is dan ook precies wat is gebeurd.
  Dan is/was het dus einde beschaving.

  God heeft het slim bedacht. Die wéét dat er voor duurzaam en intelligent leven verschrikkelijk veel energie benodigd is, en daarom heeft ie ons daar ruimschoots in voorzien. De kwestie is wel: ga daar zuinig en verstandig mee om!

  En dat is nou net de crux. Enig idee wat het militair industrieel complex voor immense energie zuiger is? Oorlog. En met namen Amerikaanse, die zijn immers altijd in oorlog. Enig idee hoe achterlijk veel energie die kost? Een bommenwerper of tank doet echt geen 1 op 16 hoor.

  Dus kap ten eerste maar eens met al die nep/proxy oorlogen.

  Iemand die eens berekend heeft hoeveel CO2 toename alle oorlogen laatste eeuw hebben veroorzaakt?
  Zelfde geldt voor atoomproeven (> 2000!!!)

  Maar goed. Even terug naar cijfers: ook al stoot u 2, 4 of 6 keer meer CO2 uit, en zou het effect zich hiervan kwadratisch vermenigvuldigen, dan nog heb je het maar over tienden van graden Celsius.
  Géén probleem dus qua opwarming!

  Dat laat niet weg dat je wel degelijk op zoek moet naar échte duurzame bronnen van energie en dat de amerikaan ten eerste eens af moet van die oorlogs- en hamburger verslaving.

 8. Aldus H.

  9 december 2015 op 03:55

  Stap [3]

  Oke laatste dan.

  Over die 97% consensus.
  Eveneens dikke bullshit. IPCC had iets van 10.000 wetenschappers gemaild en gevraagd of ze het met hun mening eens waren: aarde warmt op door CO2. Ik geloof dat 9900 niet eens hebben gereageerd, hun vingers er niet aan durfden te branden, en de overgebleven 100 is het mes op de keel gezet. IPCC zijn trouwens geen wetenschappers, is een POLITIEK forum (!!!).

  Is volgens mij ook in deze film te zien:
  The Great Global Warming Swindle Full Movie.

  http://www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4

  Maar goed. Ik probeer op basis van cijfers, meTingen dus, aan te tonen dat die hele man-made CO2 een big hoax is en dat politieke ‘oplossingen’ bijdragen aan een groter probleem.

  De wetenschap is dus gekaapt. In vele vakgebieden inmiddels.
  De échte wetenschappers zouden zwaar in opstand moeten komen en hun vakgebied weer uit handen van de politici moeten grijpen.

  Als DAT gebeurt, komt de kunst ook wel weer terug.
  En wellicht de logica, de rede, het boerenverstand, de media met écht nieuws, en de kunst. En verdampen apathie en angst als sneeuw voor de zon.

  Zo niet? Einde beschaving.

  Ik wil niet voor niks weg/nieuw land want ik zie het zwerk al hangen: geen redden meer an. Tenzij er een wonder gebeurt.
  En van wie moet dat wonder dan komen denkt u. Van uw politici? De EU? De banken? De wetenschap? Uw krant? Turkije? Oekraine? Vluchtelingen?

  Gewone Griekse meisjes tussen 17 en 20 jaar kun je inmiddels huren als hoer. Voor 2 euro per half uur. Dit alles dank zij de ‘redding’ van de banken en uw zo gewaardeerde EU.
  250.000 hoogopgeleide Grieken hebben inmiddels het land verlaten. ‘Geen redden meer an’ zullen ook zij gedacht hebben.
  Verlaat dit zinkende schip. En rap!

  Wanneer staat de wetenschap eens op tegen de politici?
  Of de media?

  Nee. U blijft maar stemmen en houdt zo een kringloop in stand die
  tegen u zelf gericht is en elke vorm van logica tegenspreekt.

  U zou die kringloop kunnen doorbreken, maar u doet het niet.
  U zit op de bank en kijkt Idols. Daarmee een ‘runaway proces’ in stand houdend wat tienmiljoenmiljard maal schadelijker is voor u en de toekomst van uw kinderen dan uw bijdrage van maar liefst 16 particles per million CO2 in lucht.

  Er is nog wat met CO2. Je wordt er slomer van en dus dommer.
  Zelfde geldt voor gebrek aan zuurstof. Die twee gecombineerd is kennelijk desastreus. Zelfde uitwerking als kwik of loodvergiftiging.
  Wellicht is dat het.

  Goed. Ik sluit maar af.

  Litmus test. Voor slimmies.

  Hoe konden dinosaurussen zo groot worden?
  Anders gesteld: wat waren de parameters die dit mogelijk maakten?

 9. Bedankt zusje

  9 december 2015 op 08:21

  Bedankt zus voor de tip van de onzingenerator met lokteksten. Wel leuk bedacht en trekt onnozelaars als ik aan. Dag hoor.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)