De rechtvaardiging van het kwaad

Slide2

Voltaire schreef zijn Candide na de aardbeving in Lissabon in 1755. Deze ramp was een grote schok voor het optimisme van het Verlichtingsdenken. Leibniz had beweerd dat deze wereld de beste van alle mogelijke werelden zou zijn. God had het gewoon niet beter kunnen doen gezien de beperkingen die de natuurwetten hem nu eenmaal hadden opgelegd. Daarmee dacht hij op puur rationele wijze een rechtvaardiging te hebben gevonden voor het kwaad in de wereld. God kon gewoon niet beter, omdat de natuur hem dit niet toe liet. Zo werd op rationele wijze niet alleen een rechtvaardiging van God geleverd (als hij al bestaat), maar vooral ook van het kwaad (ook als God niet bestaat).

Het existentiële probleem van het kwaad is in essentie terug te vinden in het verhaal van Job in het Oude Testament. Hoe kan God almachtig zijn en tegelijk verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld? Er zijn drie mogelijkheden, die niet tegelijk waar kunnen zijn. (1) God is almachtig en de oorzaak van alles wat er in de wereld gebeurt. (2) God is goed en rechtvaardig en zorgt ervoor dat het de goeden wèl gaat en de slechten gestraft worden. (3) Job is een goed man.

Deze theodicee van de Bijbel werd in de tijd van de Verlichting dus verplaatst naar het domein van het verstand. Totdat Lissabon van de aardbodem werd weggevaagd. Dat was een brug te ver. De theodicee van de Bijbel klopte niet meer, maar die van het rationalisme ook niet. Candide reisde de hele wereld rond en verbaasde zich over het klungelig karakter van Gods schepping, om over de daden van de mens maar te zwijgen. Uiteindelijk trok hij zich terug in zijn tuin. If faut cultiver notre jardin.

Je zou dus kunnen zeggen, dat deze zin een stoïcijnse levenshouding verraadt. Elke verklaring of rechtvaardiging van deze wereld stuit op een anomalie. Als er een God bestaat, dan is hij niet vrij te pleiten voor deze warboel. Het heeft dus geen zin om zo verder te denken. Candide liet zien dat de rechtvaardiging van God in het christendom sleets begon te raken. Dat is een historisch moment. Daarna is het er niet beter op geworden. Rampen en oorlogen overspoelden de aarde en de vooruitgang van de techniek kon dat allemaal niet verhinderen. Integendeel, het werd nog erger. De Eerste Wereldoorlog bracht het fenomeen massavernietiging met het gifgas aan de Marne. Karl Barth probeerde er nog wat aan te doen door een ongenaakbare God te creëren die niet te vatten is voor de mens.

Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog met zijn gaskamers en Holocaust. Wonderlijk genoeg heeft geen enkele theoloog zich daarna nog aan een nieuwe theodicee gewaagd. Het drama van de Holocaust gaf aanleiding tot een andere visie op de mens. Men nam zijn toevlucht tot de antropologie, de sociologie, de psychiatrie, het existentialisme om een het ondenkbare kwaad nog een plaats te geven voor het bevattingsvermogen. Ook de stoïcijnse levenshouding schoot erbij in. Na 1945 is er geen nieuwe Candide opgestaan. Er was niemand die riep: ‘il faut cultiver notre jardin.’

Zelfs als God geheel uit de wereld is verdwenen, blijft het probleem van het kwaad bestaan. Met de dood van God kwam het aloude vraagstuk van de theodicee – de rechtvaardiging van het kwaad – in een nieuwe gedaante aan het licht. De religie kan geen beelden en rituelen meer leveren om het kwaad een plaats te geven in de collectieve beleving van de menigte. De duivel is op de vlucht. Hij vraagt om asiel in een de verweesde samenleving die geen plaats meer voor hem heeft, laat staan een ritueel kan bieden om hem te bezweren. In zijn boek Het kwaad (1998) stelt de filosoof Safranski dat de hedendaagse kunst het aloude vraagstuk van de theodicee opnieuw, maar in andere woorden moet stellen: ‘Hoe is kunst mogelijk met al het  kwaad in de wereld?’

De kunstenaar dient met zijn eigen middelen en methoden het kwaad te onderzoeken, te peilen en te bezweren, zoals de middeleeuwse mens zijn zondige geest uitzuiverde door de voortdurende zelfkritiek van het geweten. De wond van de cultuur moet in de kunst opnieuw aan het licht worden gebracht. Zou de kunstenaar hij zich tot dit onderzoek beperken dan was hij filosoof, maar hij kan tevens de consequenties laten zien die dit onderzoek heeft voor de alledaagse waarnemingen en ervaringen, en dat maakt hem kunstenaar.

Kortom, de kunst mag ons dan nauwelijks nog schoonheid bieden, maar wellicht nog enige troost. Dat is mooi gezegd, maar is dit ook een theodicee? En dan heb ik nog niet eens over de vraag of de troost die de kunst kan bieden een substituut kan zijn voor een religie zoasl het christendom die de mens in ieder geval behoedt voor hoogmoed. Anders gezegd: is er nog toekomst voor de troost, als de religie verdwenen is?

En dan, wat de theodicee betreft: zou de wetenschap ooit kunnen bewijzen dat de wereld, waar we in leven, de beste van alle mogelijke werelden is?’ De hedendaagse kosmologie leert dat er meerdere werelden (universa) mogelijk zijn geweest, waarbij in het midden wordt gelaten of bij het ontstaan van dit universum ook ‘betere’ werelden (universa) mogelijk waren, een wereld zonder het kwaad bijvoorbeeld. Nu is ‘het kwaad’ een categorie die in de natuur zelf niet voorkomt. Toch zou het denkbaar zijn dat er een universum was ontstaan (c.q door God bedacht of geschapen), waarin het allemaal wat vredelievender of vriendelijker toe zou gaan.

Waarom ontstond er geen wereld zonder catastrofes, stervende sterren, botsende planeten, inslaande meteorieten, uitstervende diersoorten en voortwoekerende kankergezwellen die een mens een ondraaglijk lijden kunnen bezorgen? Was er ook een wereld denkbaar geweest zonder de mogelijkheid van een Nero, Hitler, Saddam Hussein, Bin Laden of Mladic? Dat is natuurlijk geen vraag waar een  natuurkundige wakker van ligt. De natuur is amoreel. Sterker nog, er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen alsof dat allemaal heel gewoon is.

De bioloog Stephen Jay Gould heeft eens een verhaal geschreven over de sluipwespen, de zogeheten ‘ichneumon‘. Het is niet één bepaald dier, maar een familie van enkele honderden soorten, waar ook Darwin over geschreven heeft. Sluipwespen hebben de gruwelijke gewoonte om een rups eerst totaal te verlammen 
en vervolgens hun eitjes in het levende vlees van de rups te leggen, zodat er voldoende voorraad proviand is voor het hun jonge nageslacht. Als de larven van de sluipwesp 
uitkomen eten zij de levende rups van binnen uit langzaam op. Hoe bedenk je zoiets?

Gould verwijst ook naar een andere horror-story van Darwin, die op plastische wijze beschrijft hoe een krekel wreed wordt opgevreten door een larve: ‘Men kan zien dat de krekel, diep gestoken, tevergeefs zijn voelsprie
ten beweegt, zijn lege kaken opent en sluit, en zelfs een poot beweegt, maar de larve is veilig en doorzoekt straffeloos zijn vitale delen. Wat een afschuwelijke nachtmerrie voor de verlamde krekel! ‘ Tja, zo is de natuur. Is het niet wonderbaar? Kom, we gaan er op uit! We hebben de geiten wollen sokken al aan, Jo met de banjo en Mien met de bandolien!

1001004006540789

Je kunt de natuur dus moeilijk als een ethische basis nemen voor het menselijk handelen. Het omgekeerde is ook lastig. Je zou kunnen beweren dat de moraal van de mens een natuurlijke intuïtie is waarmee hij zich verzet tegen de wrede natuur. De moraal zou dan een soort humaan correctiemechanisme zijn op de onverschillige evolutie die maar zijn gang gaat en de meest verschrikkelijke dingen laat gebeuren. Maar kun je dit soort uiteenlopende zaken zomaar met elkaar verbinden? In zijn boek God en Darwin (1999) pleit Gould om voortaan te spreken over twee magisteria die elkaar niet overlappen. Dat is de wet van NOMA, dat wil zeggen: Niet Overlappende MAgisteria.

Het ene is het magisterium van de natuurwetenschap, het andere dat van de religie en de moraal. Het valt me op, dat veel wetenschappers klakkeloos uitgaan van het reductionistische paradigma als fundament van ons wereldbeeld. Maar de wetenschap heeft volgens Gould een eigen en beperkt magisterium, d.w.z.: een eigen terrein, waar een eigen leergezag geldt. Het idee dat er sprake zou zijn van twee elkaar niet overlappende magisteria wordt door veel wetenschappers niet in acht genomen of bij voorbaat als onwetenschappelijk terzijde geschoven.

De evolutieleer van Darwin wordt dan als bewijs gezien voor de onmogelijkheid van een Schepper, laat staan van een goede God. Alles draait vanzelf in de natuur, op goed geluk, en bovendien vaak op een gruwelijke manier. Sterker nog, de evolutieleer is het prototype voor de meest verschrikkelijke theorieën: de rassenleer, de eugenetica, het antisemitisme, het fascisme en het nationaal-socialisme. De natuur leert ons het recht van de sterkste, of op zijn minst het recht van van de meest geschikte: the survival of the fittest.

Maar ook Darwin ging volgens Gould uit van NOMA: twee gescheiden magisteria dus, hoewel dat vaak verkeerd is begrepen. Sinds Darwin zou het idee van een God op zijn retour zijn. Nog altijd wordt Darwin door veel atheïsten beschouwd als degene die heeft aangetoond dat de evolutietheorie niet met de christelijke religie te rijmen valt. Dat is een groot misverstand, volgens Gould. Ook het omgekeerde is niet waar, als zou het christendom de evolutietheorie altijd hebben ontkend. Paus Pius XII was in zijn encycliek Humani generis (1950) weliswaar niet erg enthousiast voor het basisidee van de evolutie, maar als hypothese kon het ermee door, als de goddelijke inplanting van de ziel maar intact bleef.

Paus Johannes Paulus II daarentegen heeft in 1996 ruiterlijk erkend, dat de bewijzen voor de evolutieleer eigenlijk niet te weerleggen zijn. Ook bij deze pauselijke redenering werd uitgegaan van NOMA. Volgens Gould is het de grondgedachte van NOMA dat de natuur is wat zij is. De natuur kan per 
definitie geen antwoord geven op religieuze vragen over God en moraal. De natuur is voor de mens als een koud bad. Maar liever een koud dan een verstikkende warme omhelzing, aldus Gould. Het is niet de taak van de wetenschap om de basis van de moraal in de natuur op te zoeken. Dat is de taak van alle mensen, maar de wetenschap kan ons daarbij niet helpen.

Er zijn redenen te bedenken waarom de mens toch een moreel wezen is, terwijl te natuur niet het goede voorbeeld geeft. Ten eerste een praktische reden. Anders zouden we elkaar uitmoorden en dat gebeurt al vaak genoeg in de wereld. Bovendien biedt de moraal een win-win-situatie. Als je een ander niet aan doet, wat je ook niet wilt dat een ander jou aandoet, dan heb je daar beiden baat bij. Gould neigt ertoe om alles wat de natuur oplevert te beschouwen als voortgekomen uit wetten met een 
vooropgezette bedoeling, waarbij de details in de uitwerking –  goed of slecht – worden 
overgelaten aan de werking van wat wij toeval mogen noemen. De natuur conformeert zich niet aan onze wensen van warmte en behaaglijkheid, maar ook niet aan het andere uiterste: de natuur is niet één en al kommer en kwel.

Al met al kun je concluderen dat de God – als Hij bestaat – het ook anders had kunnen doen, toen Hij de wereld schiep. Er waren meerdere mogelijkheden die binnen de beperkingen van de natuurwetten voorhanden waren. Sterker nog, er lag een hele set van natuurwetten klaar. Niet oneindig veel, maar een beperkt aantal. Het had dus ook anders gekund. Misschien minder wreed. Misschien zelfs zonder alles wat wij als ‘het kwaad’ aanduiden. Een betere wereld dan deze was wellicht mogelijk geweest, zo lijkt het. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat het allemaal nog veel erger had gekund. Misschien zijn er parallelle universa, waar wij geen weet van hebben, werelden die een waar inferno zijn en die zelfs door Dante met geen pen te beschrijven zouden zijn. Maar zeker weten doen we dat niet. Er is in ieder geval geen aanleiding om te veronderstellen dat dit de best mogelijke van alle mogelijke werelden is.

Daarmee is – lijkt mij – de theodicee van Leibniz van tafel. We kunnen niet bewijzen dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De wetenschap kan geen nieuwe rechtvaardiging leveren voor de almachtige God – als Hij al bestaat – die de wereld schiep waarin wij leven. Er is geen excuus voor God voor de rotzooi die Hij heeft achtergelaten. Misschien staat God op het punt staat om voorgoed uit de wereld te verdwijnen of heeft Hij zich al uit de wereld teruggetrokken. Misschien vindt God zelf achteraf ook wel, dat het beter had gekund. ‘Dit is niks. Ik kap ermee.’

Kop op God! Je kunt toch opnieuw beginnen. Moedig voorwaarts!

10 Reacties »

 1. Aldus H.

  28 oktober 2015 op 02:52

  Wel, als JULLIE ‘onvolkomen’ God bestaat en iets van spijt heeft, ligt er morgen een vliegdekschip voor ons klaar!
  Gaan we even helemaal anders doen.

  “Waarom ontstond er geen wereld zonder catastrofes, stervende sterren, botsende planeten, inslaande meteorieten, uitstervende diersoorten en voortwoekerende kankergezwellen die een mens een ondraaglijk lijden kunnen bezorgen?”

  Nogmaals: we KIJKEN niet goed. Dat is het punt.

  En daar zijn ze weer: kringlopen.

  Die aarde is behoorlijk perfect hoor!
  Maar NIET als je er verkeerd naar kijkt. Of door de ‘wetenschap’ (en politici en veel media) op een volkomen verkeerd spoor wordt gezet.

  Even de aarde plus natuurwetten en omstreken uitsluitend als natuur ding:

  Alles draait om balans. En (duurzame) balans is uitsluitend mogelijk als er (levens) kringlopen zijn. Zoals de koolstof kringloop bijvoorbeeld.
  Maar ook de verhouding tussen land-zee, ijs-water, bergen-dalen, bewoonbaar-onbewoonbaar, beschikbare grondstoffen, warmte-kou, etc etc.

  En kwaad? ‘Kwaad’ is nodig voor biodiversiteit. En DAT is weer nodig om intelligentie op te bouwen, het intelligente brein heeft nogal wat verschillende voedingsstoffen stoffen nodig.

  Politici, heersers, en ook kerken en religie gedijen bij MACHT.
  En wat doet macht om in het pluche te blijven zitten?
  Angst aanjagen.

  En mede door die ANGST kijken wij niet goed.
  Naar kringlopen o.a.

  Bosbranden zijn nodig. (zaadverspreiding, verjonging, CO2 als meststof in lucht brengen, enzovoort.

  Vulkaan uitbarstingen zijn nodig. (zwavel verspreiden voor planten en uiteindelijk als celwand voor mens en dier)

  Overstromingen zijn/waren nodig voor zout (NaCL) wat weer nodig is voor maagzuur en celstofwisseling tussen natrium-zwavel-kalium, lees bloed-celwand-celkern)

  Deze lijst is ellenlang.

  Het is ook maar net wat je als kwaad ziet. Is regen een kwaad? Is kou een kwaad? Hitte? Overmatig UV licht?

  Als je de huidige mens afspiegelt tegenover kringlopen, dan durft ik gerust te beweren: de mens snapt er nog steeds geen flikker van.

  Nog niet zolang geleden was roken een zegen. Want dat was een soort ‘sauna voor je longen. Artsen adviseerden daarom Roxy of Camel’.
  Nu zitten we bijvoorbeeld opgescheept met ‘global warming’ door man-made CO2.
  Tenenkrullend allemaal.

  Of: ‘we weten niet wat kanker precies is’ maar we hebben alvast wel peperdure ‘oplossingen’ in de vorm van patenteerbare medicijnen.

  Toevallig is er een week geleden een mega MAJOR doorbraak behaald in het inzicht in kanker. Onderzoekers hebben het overigens ws zelf niet eens door. Het bleef dus bij een minuscuul artikeltje in Nature.
  Klein tipje van de sluier: ‘vrije radicalen’ worden beschouwd als slecht. U kunt het bijna dagelijks horen in media, reclame etc.

  Well. Guess what Sherlock: wat denkt u hoe uw eigen lichaam kanker en ziekten bestrijd. Door lief te vragen: kankercelletjes wilt u aub weggaan? Welnee! Door ultiem ‘kwaad’ in te zetten!
  Hup, weg jij, knal!

  Het is wat LeRoy zei: Natuur mooi? Welnee, het is hier elke dag oorlog!’

  Maar dan wel’ intelligent kwaad’.
  Zoiets als: ‘hier heb je een gun. Maar niet je eigen mensen voor de kop schieten he? Alleen de vijand’.

  Ergo: kwaad is NODIG. Maar omdat we verkeerd naar de natuur kijken, kijken we -dus- ook verkeerd naar ‘kwaad’.

  En mede daarom zijn we eigenlijk nog een achterlijke diersoort.

  https://wi.christenunie.nl/dw2008-1/leren-van-de-natuur-denken-in-kringlopen-en-systemen

  En wat te denken van Oxytocine? Google er maar eens op.
  Misschien we de meest belangrijke stof die er bestaat.
  Niet te koop, maar duurder dan goud en sterker dan diamant.
  Maar je brein maakt het zelf aan.
  In een a-moreel universum was deze stof NOOIT ontwikkeld.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_universe

  Maar verder. Wat ook (te) veel mensen helaas nog niet begrijpen dat er slechts een handjevol mensen op aarde nodig is/was om de hele massa een volkomen verkeerd/vals wereldbeeld in te geven.
  Dit kunnen leiders zijn, politici of olichargen.

  De meeste mensen zijn te liev. Te naief. Te goedgelovig. Of te lui, te onverschillig, te ongeinteresseerd, te dom, te mak, te ziek, kan ook.

  Hier een voorbeeld van de power of the few. En hoe zij, om eigenbelang, de hele wereld op zijn kop zetten.

  http://www.youtube.com/watch?v=4xWDMMwtMqQ

  Maar het probleem van het eigenbelang van de parasieten en psychopaten is nog niet eens het ergste.
  Dat is dat u dat TOELAAT.
  Het is te vergelijken met: iemand valt in de gracht, dreigt te verdrinken en iedereen staat er bij en kijkt er naar maar doet niks.

  Dat is te vergelijken met stemmen op een politicus/Hitler.
  Het meeste doet u zelf. En u doet dat nog steeds want u stemt op een politieke partij als bijvoorbeeld CDA en vervolgens wordt u door een landverrader de EU ingesleept.
  U blijft nog steeds hun propaganda blaadjes/programma’s lezen, kijken en kopen die zich kranten of TV noemen.
  U voedt ze zélf. U geeft ze zélf macht!

  En dat blijft u maar doen en hardnekkig volhouden.

  Niet voor niks willen wij nieuw land.

  “Al met al kun je concluderen dat de God – als Hij bestaat – het ook anders had kunnen doen, toen Hij de wereld schiep.”

  Wederom: goed kijken. Bedenk eens tegen-scenario’s:
  zwaartekracht bestaat niet. Geen zon. Geen maan. Licht vergeten. Koolstof kent een vloeibare vorm en dus kunnen bomen,planten en dieren smelten.
  De aarde staat stil. Water verdampt pas bij 400 graden C.
  Zand wordt vloeibaar bij 30 graden C.
  Citroenzuurcyclus bestaat niet, u moet 10 keer meer voedsel eten dan nu. Planten zijn giftig voor dieren. Een dag zou 1 uur duren of 1 maand. Er was 100 keer minder water. De globale aard temperatuur was gemiddeld 10 graden lager of hoger. Er bestonden geen seizoenen.
  Ijzer bestond niet. Of magnetisme. Alle hout zou na 5 jaar al verrot zijn. Steen heeft de hardheid van rubber.
  Glas – of iets wat doorzichtig is- bestond niet. Lucht bevat 3% zuurstof. Geluid kan niet worden getransporteerd via lucht.
  Water kan niet bevriezen.
  Nou ja, en een en en en.

  Kortom: er zijn miljoenen mogelijkheden hoe ‘het anders had gekund’. Maar dat is het niet.
  Voor wie de moeite neemt om nou eens goed te kijken kan niet anders concluderen dat leven BEDOELD is.

  En dit alles zou in de eerste Planck seconde na de big zijn ontstaan?
  Wat denkt u nou zelf?

  Wel. Hier vallen wel 10.000 boeken over te schrijven.

  Maar eerst moeten we door een proces wat uiteindelijk de ware parasieten van hun macht beroofd. Pas dan kan de mens verder.
  Maar we zitten nog in een stadium dat we ze niet eens herkennen.
  Evolutionair gezien compleet achterlijk dus.

  En hoedt u zich vooral voor Agenda 21, nu recentelijk herdoopt tot Agenda 2030. Psychopaten maken vooral en met name gebruik van sukkels (met macht) om hun agenda er door te drukken.

  Maar al met al: we nemen teveel dingen maar als logisch of normaal aan. Maar dat is het geenszins.

 2. Harrie Muis

  28 oktober 2015 op 08:54

  iets niet begrijpen levert altijd uiteenlopende fantasieën op, waarin het vechten voor overleving en/of dominantie alle krochten van het denkbare bezoekt

 3. Cees Andriesse

  28 oktober 2015 op 22:26

  De theodicee van Leibniz is van tafel, ja. Is het nodig daar drie eeuwen na het “Essais de Théodicée” van die wiskundige met al zijn logica nog eens op terug te komen?
  Nu het toch gebeurt, mag ik er misschien aan herinneren dat d’Alembert al snel na Leibniz’ dood geschreven heeft dat de natuurwetenschap nooit het bestaan God bewijzen kan. Niet de “Candide” van Voltaire, maar de “Traité de dynamique” van d’Alembert is daarvoor de beste bron. Die is van 1758.
  Ik citeer (dat wil zeggen: vertaal): “Waar het om draait is niet of we vast kunnen stellen of de Schepper van de natuur deze natuur andere wetten had kunnen geven dan die we waarnemen. Nee, het punt is: Zodra men veronderstelt dat er een wezen bestaat dat invloed kan uitoefenen op materie, kan dit wezen de materie elk moment laten bewegen of stil zetten – en dat volgens wetten die hetzij vast zijn, hetzij veranderlijk en ook nog eens voor elke materie anders.”
  Hier zegt iemand dat de kennelijke onveranderlijkheid van een wet (in dit geval de zwaartekrachtswet) niet samengaat met een Schepper die dit of dat met de natuur kan doen.
  Daarin antwoordt hij Newton die beweerd had dat Gods aard doorgrond kon worden door de natuur te bestuderen, en Leibniz had hem daarin gevolgd. D’Alembert was de eerste die geprobeerd heeft het domein van de natuurwetenschap los te maken van dat van de theologie. Zijn poging heeft, zoals bekend, niet meteen succes gehad.
  Maar is het nu geen tijd ze definitief uit elkaar te halen?

 4. Aldus H.

  29 oktober 2015 op 04:19

  Voor wie in de singulariteit en de (enige) Big Bang én in God geloofd: dan kan er maar één antwoord zijn: God heeft alles geregeld al in de eerste Planck seconde na de big bang.
  Zoals het moreel universum en alles.
  Logisch?
  Nee. Geenszins.
  En niet alleen niet- logisch, omdat er domweg geen ‘drager’ is voor deze immense hoeveelheid wetten en krachten. Niet alleen omdat het nog honderden miljoenen graden warm was, maar ook omdat de eerste materie domweg geen informatie KON beschikken over hoe ‘het’ allemaal zou uitpakken.

  Dit is te vergelijken met een bak Lego over de vloer uitspreiden en dat elk blokje van te voren al weet waar het belandt en welk doel het heeft.
  Of: dat zilver van miljoen graden alles zegt over ALLE elementen der natuur en elke denkbare andere chemische samenstelling plus nog eens alle wetten van de natuur.

  Waterstof of ‘stardust’ van honderden miljoenen graden heet wat het universum wordt ingeslingerd, kan onmogelijk over informatie beschikken dat ijzer kan roesten, koolstof niet kan smelten, en L water bijvoorbeeld zich verschillend gedraagt in verschillende situaties.

  AL deze informatie zou dus al in die eerste Planck seconde moeten (vast) liggen. Logisch? Nee. Geenszins. Alsof je in een totaal verbrande bibliotheek nog steeds alle informatie kun halen.

  Ik ben overtuigd van de bee nest theorie, maar niet vanuit dode materie. En ook fractals: kleine formule, groot gevolg. En e=mc2.
  Maar je komt er niet met deze formules. Ze verklaren geen leven en ook geen intelligentie. Er moet wat anders gebeurd zijn.

  Logischer is: universum is triljarden jaren oud en langzaam gegroeid.

  Daar komt nog bij dat het universum nog steeds groeit. (Bewezen)
  Deeltjes ontstaan uit het niets. Poef. Hoppa. Weer een!
  Raadsel? Mysterie? Ja.
  Verklaarbaar? Nee. Maar net als de singulatiteit.
  We zullen er NOOIT achterkomen. Wen der mar an.

  God is een boer. Een zaaier.
  Hij heeft niet eerst iets héél ingewikkelds gemaakt, dat immens heet gemaakt en in elkaar gedrukt, dat daarna simpel werd (stardust) ,dat daarna vervolgens weer héél ingewikkeld werd.
  (zoals leven)

  Welnee. God zaait deeltjes. Nog steeds. Die deeltjes hebben ‘soort van fractale wetten’. Simpel beginnen, de uitkomst wordt vanzelf wel complex als ze gaan fuseren.

  Als God bestaat dan is het gewoon een immens briljante natuur en wiskundige. Fractals terugrekenen is echter zeer moeilijk.
  Behalve als je de begin formule kent, dan is het super simpel.

  Beetje als L water eigenlijk. En al helemaal als je weet dat L water de basis is voor intelligent/duurzaam leven. L water is een soort van radicaal. Maar geen ‘vrije radicaal’ maar een intelligente radicaal.

  Dat woord kent de medische/pharma industrie niet en daarom zoeken ze o.a. al 160 jaar naar oplossing van kanker en weet ik hoeveel andere ziekten. Komt die oplossing er? Van hun kant dan?
  Nee.

  Is dat schandalig? Ja.
  Kan ik er wat aan doen? Misschien. Maar NIET in de westerse wereld.
  Mede daarom: nieuw land.

  Wat mij betreft: het meest logische is dat God in zijn eigen kunstwerk is opgegaan. God is dood, het is nu aan zijn kindertjes.
  U en ik dus.
  Verprutsen die het: er is ALTIJD een back-up plan.

 5. Aldus H.

  29 oktober 2015 op 04:48

  Maar nog eens wat. Bij ver de beste lecture van 2015 tot nu toe.
  Vind ik. Van wie? Nota bene de mede oprichter en CEO van Greenpeace!

  Be prepared to be flabbergasted wat deze prof te zeggen heeft.
  Toont ook overigens de immense inflatie van wat zich ‘wetenschap’ noemt.

  Ze zijn er wel hoor, klokkenluiders, en niet de eerste de besten, integendeel; ze komen alleen niet in het nieuws!
  ( weer geweldig voorbeeld van voortschrijdend inzicht/revisionisme)

  Kijken dit!
  Wie dat niet doet heeft, – nee IS- een Andries Knevel Poephoofd!

  “Human CO2 Emissions are Wholly Beneficial – Prof Moore ”

  Gepubliceerd op 25 okt. 2015

  “14th October, 2015 Lecture by Professor Patrick Moore in London at the Global Warming Policy Foundation outlining why our CO2 emissions are wholly beneficial, and may have even prevented the end of life on Earth.”

  https://www.youtube.com/watch?v=57W3ZhOAkAE

  of anders

  http://www.youtube.com/watch?v=57W3ZhOAkAE

  PS: wat ik er ook mee zeggen wil is: hoort u nog IEMAND/krant/TV/politiek programma lullen over global warming: kappen die vriendschap/abonnement/politieke partij.

  Zijn breindode eigenpijperige/GoedVolk/ systeemzombies ZONDER enige kennis. Ze houden in feite de human evolution enorm op, en in feite alle aandacht en geld die gaat van ‘bestrijden global warming’ gaat ten koste van honger in derde wereldlanden en bestrijding van echte problemen als water/lucht/land vervuiling.

  Dit laatste is trouwens makkelijk te Litmustesten: vraag willekeurige hemelbestormer maar eens of ie gelooft in Global Warming.
  Zegt ie: ‘ja’; vraag hem dan maar eens of ie weet hoeveel CO2 er in lucht zit,
  hoeveel daarvan man-made is,
  en hoeveel % warmte CO2 vasthoudt.
  En hoeveel graden de aarde kouder zou zijn zonder atmosfeer.

  Wedden dat ie/zie geen énkel idee heeft?

  Maar ja, dit soort systeemzombies schrijven wel kranten vol en zijn TV presentator of politicus en kost u KLAUWEN met geld.

 6. Cees Andriesse

  29 oktober 2015 op 14:48

  Ik begroet de terugkeer van Wiersma (al noemt hij zich nu anders). Wie zou er anders over L water beginnen? Bij de H. van Aldus H. moet ik aan Hermans denken, die ook altijd gelijk had. We kunnen weer genieten van zijn tirades. Die bevatten veel waars. Ik ben geen fan van H, maar vind het wel meesterlijk hoe hij die vraag aan een kletsmajoor bedenkt, de vraag namelijk om eens te zeggen hoeveel kouder het op aarde zou zijn als er geen atmosfeer was. “Geen énkel idee”, zal die majoor zeggen. En zo is het! Zo’n man heeft immers nooit gehoord van de stralingswetten (110 jaar oud intussen), en van de mogelijkheid met hulp van die wetten heel eenvoudig de temperatuur van de aarde uit te kunnen rekenen voor het geval die geen atmosfeer zou hebben. En als hij daar al van gehoord zou hebben, dan zou hij het niet kunnen: “Veel te moeilijk!” Wij moeten met de domheid vechten.

 7. Aldus H.

  30 oktober 2015 op 01:52

  Wel mijnheer Andriesse, mijn naam is gebaseerd op Aldous Huxley.
  Maar ik had net zo goed Brave New Word kunnen kiezen of Sancho Panza of Alonso Quijano of whatever.

  “We kunnen weer genieten van zijn tirades. ”
  Hahaha! Ja, er zal toch IEMAND het moeten doen he?
  It’s a dirty job, I know, en echt veel vrienden maak je der ook al niet mee. En het kost ook nog eens veel tijd ook.

  En mijn ‘strijd’ gaat ook idd tegen ‘onwetendheid’.
  Ik merk om me heen dat veel mensen namelijk wel een MENING hebben maar als ik ze dan vraag naar de METING achter wat dan ook (CO2/Global Warming bijvoorbeeld) dan is het of ijzingwekkend stil of ze blaten maar wat.

  Ik kan daar slecht tegen. Zeer irritant.
  Maar die mening(en) komen vaak van frauduleuze wetenschap, media, politici, of olichargen met een dubbele agenda.

  En 95% trapt er nog in ook.
  Tenenkrullend, alsof je duizend kapiteins op één Titanic hebt die MENEN (want dat staat immers in de krant/NOS/iedereen zegt het/de groep vind dat ook/is politiek correct en overige propaganda) ‘die kant’ op te moeten, maar daar zijn nu juist die ijsbergen.

  En die Global Warming hoax is het makkelijkst te ontrafelen want dat zijn immers maar een paar (4-5) cijfertjes. Maar zelfs daar gaat het tegenwoordig al helemaal mis: ik merk dat zelfs hoogopgeleide mensen al zo geindoctrineerd zijn dat ze eigenlijk al niet meer zelf kunnen nadenken. Of niet WILLEN. Want de science is settled.

  Ook begrijpen de meeste mensen niet dat een klein groepje ultra rijke mensen de wereld naar hun hand kunnen zetten. Het is TE groot voor het bevattingsvermogen van hun brein en dus blaten ze min of meer de media of ‘iets wat het goed doet in de groep’.

  Mensen zijn doodsbenauwd om buiten de groep te vallen.
  Wel. Ik niet. Of in zeer mindere mate.
  Ik ben echter wel afhankelijk van mensen met aanzien of macht die precies hetzelfde of meer beweren dan ik.
  Ik heb geen macht. Ik ben maar gewoon burger. Dus moet je soms even afwachten.

  Maar gelukkig komen er steeds meer ‘klokkenluiders’ met aanzien of macht die zich op een gegeven moment ook niet meer stil kunnen houden EN het wetenschappelijk kunnen onderbouwen.
  Maar ook die ondervinden zeer veel weerstand.
  Ze komen daarbij niet in het nieuws. Want politiek niet gewenst.

  Voor wie niet gisteren uit een ei kwam kan zien dat er op ALLE fronten een POLITIEK doel wordt nagestreefd. Of het nou om de EU gaat, de euro, TTIP, het vluchtelingen probleem, MH17 ‘onderzoek’ (lees: doofpot, en vergeet die onderste steen), Global Warming, doorwerken tot je 70ste, overheveling zorg naar gemeenten, politie centraliseren, of wat dan ook, kan aan zijn water aanvoelen dat er allemaal helemaal niks van klopt.

  Iemand die het patroon ziet?
  Wie is/zijn het slachtoffer?

  Omgekeerd gerekend klopt het echter allemaal als een bus.
  Alles gaat volgens plan!
  Iemand die het patroon ziet?
  Wie is/zijn de winnaars?

  Overigens heeft alles wat momenteel plaatsvindt mijn interesse eigenlijk niet eens.

  Mijn interesse ligt in nieuw business modellen.
  Daarvan zijn er een paar waaronder:

  -Hennep als grondstof voor xxxx nieuwe produkten,
  -Cannabis/THC als geneesmiddel,
  – 3D printer,
  -Medisch Toerisme en
  -Aardolie op grote diepte.

  ‘Geneeskrachtige heilige bron’ zou je daar nog aan toe kunnen voegen. (Religieus Toerisme) Maar dan moet er immers eerst een ‘wonder’ gebeuren.

  En Medisch Toerisme? Om vele redenen. Ten eerste is de zorg in de USA al helemaal niet meer betaalbaar, als TTIP er doorheen gedrukt wordt is zorg NERGENS meer betaalbaar, en ten derde zijn er wel degelijk ‘alternatieven’ die BETER en 1000 maal goedkoper zijn dan wat zich nu gevestigde zorg noemt.

  En over die aardolie wil ik nog eens een theorie dumpen. In het kort:
  Aardolie is niet fossiel maar het resultaat van kernfusie.
  De aarde maakt het zelf aan/is ooit vroeger aangemaakt.
  Wat we nu aan aardolie aanboren is slechts het resultaat van migratie kanalen. Daaronder zit de ware – nagenoeg oneindige -bron.

  Waarom vinden er nog steeds aardbevingen en vulkaan uitbarstingen plaats denkt u. De aarde zet nog steeds uit, er komt nog steeds materie bij.

  Friesland is in feite schathemeltje rijk, Dubai 2.0, alleen kunnen we daar nog niet bij. Maar misschien moet je niet boren maar BRANDEN. Zoiets als wat Aage M. met kluizen deed maar dan anders. Die ging ook echt niet met een Gamma boormachientje de kluis te lijf. Welnee, hup, thermische lans. Fikken met die handel!

  In het (zeer) kort:
  Kernfusie: waterstof–> helium –> koolstof en zuurstof–> ijzer.
  En ijzer weer terug naar –> koolstof –>zuurstof–>waterstof.
  Wolla: basic elements for life and planets.
  Ijzeren kern in een lager van olie (koolwaterstoffen) en water.

  Pas later werden de andere/hogere elementen gevormd die na voldoende afkoeling chemisch konden reageren tot bijvoorbeeld rots of zand.

  Maar goed, dit later maar eens uitgebreider.
  Als ik peop praat dan hoor ik dat graag.

  Overigens: over verschil aantal graden met/zonder atmosfeer zijn de meningen wat verdeeld: wetenschap zegt 30-33 graden kouder, zelfbenoemd linksch/goedvolk denkt 60 graden kouder.
  Gemiddeld is nu ~15 graden boven nul. Wees er maar blij mee.
  Whatever. Op 10 km hoogte is het nog steeds 60 graden onder nul.

  Oh. En ‘gat in ozon laag’ ook zo’n achterlijke bangmakerij.
  Ozon wordt aangemaakt door ‘schadelijk’ hoogfrequent UV licht van de zon en zuurstof. En YES. Het is maar net WANNEER je meet: in de winter is het op de noordpool nagenoeg de hele tijd NACHT en wordt er dus GEEN ozon aangemaakt! Ja logisch dat er dan een ‘gat’ zit. Pppfff… man oh man, tenenkrullend ook weer…
  Lieve mensen: wen der maar aan. Beter wordt het niet. Als het bij u nacht is wordt er GEEN ozon aangemaakt. Een gat dus!

  Naar de schuilkelders! Snel! Voordat het te laat is! Of anders stemmen op een linksche partij, liefst gristelijk, dat helpt ook!

  ———————–
  Bonus off topic: Leuk filmpje ook waarin kunst en wetenschap wat aan elkaar kunnen hebben:

  https://www.youtube.com/watch?v=1w0_kazbb_U

  of anders

 8. Cees Andriesse

  30 oktober 2015 op 09:51

  Aldus, het gevecht tegen onzin, domheid en leugenachtige propaganda is een stuk effectiever als je laat weten wie je bent. Laat toch dat anonieme varen. Wie een masker opzet heeft wat te verbergen. Schopenhauer noemt hem een schurk. Houdt die schurk me voor de gek? Klopt het wat hij zegt? Zo heb ik er nota bene oud rekenwerk bij gehaald om de temperatuur van – 30 graden Celsius te checken. Ja, dat klopt. En zo heb ik even de tijd genomen om (althans een deel van) dat filmpje van “professor” Anthony Holland over een nieuwe kankertherapie te bekijken. Ja, het klopt dat ik hier voor de gek gehouden word. Het is zo duidelijk een persiflage dat je dat meteen doorhebt. Niemand is zo naïef om alles te geloven wat links en rechts beweerd wordt, al die onzin, domheid en die leugens. In elk geval ken ik er geen een. Ik heb vertrouwen in de kracht der scepsis. En ik denk dat we ons ook niet zo gauw bang laten maken.

 9. que s

  30 oktober 2015 op 12:32

  erá será

 10. Aldus H.

  1 november 2015 op 01:30

  Mijnheer Andriesse: mijn identiteit is met toenemende mate erg lastig geworden. Dat heeft alles te maken met mijn arabische vriend/protege. Maar misschien is het ook wel een ‘zij’. Of ‘hun’. Ik pis wel eens vaker wat om de pot heen, maar de basis klopt.
  Die onder politie bescherming staat en niet voor niks.
  Zelfs al zou bekend zijn waar ik WOON (welk land/stad/plaats) zou al kunnen betekenen… poef… Dus vandaar.
  En ja, wellicht komt hier nog wel eens een boek over uit, maar voorlopig nog niet. Maar het levensverhaal is onvoorstelbaar voor westerlingen. De dystopie voorbij.

  Verder misschien toch even: bent u bekend met Royal Rife?
  Had het hier al eens eerder over gehad.
  Toegegeven: net zo’n gedemoniseerde wetenschapper als Tesla.
  Dus meeste mensen hebben er nooit van gehoord.
  Zelfs wetenschappers niet.

  Google maar eens op (Royal) Rife (Machine)

  http://www.youtube.com/watch?v=AysfKyl8O9k

  of

  http://www.youtube.com/watch?v=2fh0RJczTAc

  Maar er zijn betere docu’s, kan ik echter zo 1,2 3 even niet vinden.

  ~~~~~~~~~~~

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)