Religie & Romantiek

Slide1

‘Als je heel jong bent heb je overvloedig veel tijd dat je in een jaar alle klassieke literatuur zou kunnen lezen. Nu is het te laat. In Perkins boekenkast zie ik de volledige Goethe, volledige Hoffmann, volledige Novalis & volledige Flaubert, een zeer ontmoedigend gezicht.‘

Aldus schreef Gerard Reve op 29 december 1958 aan Hannie Michaëlis, zoals Nop Maas meldt in het eerste deel van zijn Reve-biografie. Het is een de weinige keren dat de naam Novalis valt in verband met Gerard Reve. Het is niet duidelijk of Reve zelf ooit iets van Novalis gelezen heeft. Ik heb in zijn romans en brieven nergens een direct spoor kunnen vinden dat daarop wijst. In het beroemde boek van Mario Praz, The Romantic Agony, dat voor Reve als een soort alternatieve Bijbel fungeerde, komt Novalis nauwelijks voor, al wijst Praz wel op het (‘reviaanse’) verband tussen religie, wellust en wreedheid dat al door Novalis werd gelegd in zijn Psycholigische Fragmente.

De overeenkomst tussen de ideeënwerelden van Reve en Novalis is frappant. Ik kwam daarachter toen ik vorige week, onderweg tijdens mijn rondreis door de Ardennen en mijn bezoek aan Trier en Parijs, een bloemlezing las van het werk van Novalis. Het is het kleine boekje Uren met Novalis, dat verscheen in 1943 en werd samengesteld door prof. dr. G. Van der Leeuw (1890-1950), de beroemde godsdiensthistoricus die kort na de oorlog heel even minister van cultuur is geweest. Het is een handzaam boekje waarin Van der Leeuw in 13 hoofdstukken een heldere inleiding geeft op het denken en dichten van Novalis, waarbij elk hoofdstuk wordt gevolgd uit door een selectie passende fragmenten uit zijn werk.

Novalis is een van de meest radicale vertegenwoordigers van de vroege Romantiek. In zijn korte leven – hij werd slechts 29 jaar – liet hij een opmerkelijk oeuvre na. Alles wat doorgaans verbonden wordt met de Romantiek vind je terug bij hem: het verlangen naar dood en oneindigheid, maar ook de verheerlijking van de liefde en een bijzondere vorm van mystiek. Je zou het natuurmystiek kunnen noemen, maar het is meer. Het is romantische mystiek gehuld in een christelijk gewaad, of omgekeerd: een aardse vorm van christendom dat een doorstart krijgt in de Romantiek. Religie is volgens Novalis niet een van bovenaf gegeven of opgelegd fenomeen, maar is van onderaf voelbaar, vanuit de natuur en vanuit de mens zelf, die een directe uitdrukking is van de natuur. Van der Leeuw formuleert het als volgt: ‘De religie van Novalis is een romantisch pantheïsme, dat aan zijn voornaamste symbolen christelijke namen geeft.’

Novalis geloofde in het absolute ‘Ik’, dat voor het eerst opdook in de filosofie van Fichte. Het is bijna een solipsistisch ‘Ik’, dat aan de natuur ten grondslag zou liggen. Vanuit dat absolute ‘Ik’ is alles mogelijk. Nou ja, bijna alles. Iedereen zou volgens Novalis zijn eigen arts moeten kunnen zijn. Iedereen zou moeten kunnen beschikken over de ultieme macht van de geest over het eigen lichaam, dat in feite gematerialiseerde geest is. Op den duur wordt alles geest. De evolutie is gericht op de uiteindelijke vergeestelijking van de wereld. Zo schrijft Novalis:

‘Wij zouden slechts veranderingen kunnen voortbrengen – die op gedachten zouden lijken, en wij zouden een streven gevoelen ons die zintuigen te verschaffen, die wij thans uiterlijk noemen. Wie weet of wij niet, langzamerhand, door allerlei pogingen ogen, oren enz. zouden kunnen voortbrengen, omdat ons lichaam dan zo in onze macht zou staan, zozeer een deel van onze van onze innerlijk wereld zou uitmaken, als thans onze ziel. Ons lichaam zou evenmin zo absoluut zinloos behoeven te zijn, zomin als thans onze ziel. Wie weet of het niet slechts in zoverre zinloos zou schijnen, als het een deel van ons Ik uitmaken zou en de innerlijke scheiding van het Ik, waardoor het lichaam eerst voor ons bewustzijn ziende, horende en voelende zou zijn – afgezien van het voortgaan en de inwerking van onze overige wereld – die operatie waardoor wij op allerlei wijze zelf konden gewaarworden, zeer moeilijk zou zijn. Hier zou ook een absoluut, praktisch en empirisch Ik ontstaan.’

Novalis ziet de mens niet zozeer als deel van de natuur, maar gaat veel verder: het ‘Ik’ is een direct product van de natuur dat tegelijk natuur produceert. Zo daalt hij diep af tot in de nachtzijde van zijn ziel, waarvan hij getuigenis aflegt in zijn beroemde Hymnen an die Nacht (1800). Binnenin de mens doemt er iets op als een duister schimmenrijk, een nachtelijk continent. Je zou het ook ‘het onbewuste’ kunnen noemen, de nachtzijde waar het leven ophoudt, maar ook opnieuw geboren wordt. Nacht en dood zijn de bronnen van nieuw leven. In wezen is de natuuropvatting van Novalis diep religieus. Religie is een in wezen de romantische zienswijze om alles in alles te kunnen ervaren, om voortdurend symbolisch te kunnen denken over het totaal van de werkelijkheid, los van de letterlijkheid van het verstand. Of in de woorden van Novalis:

‘Wanneer ik mij niet zozeer op de zekerheid van een oorkonde, niet zozeer op de letter, niet zozeer op de waarheid en uitvoerigheid deer geschiedenis baseer, – wanneer ik meer geneigd ben in mijzelf te zoeken naar hoger invloeden en mij een weg te banen naar de oerwereld, – wanneer ik meen in de geschiedenis en de leerstellingen der christelijke religie het symbolisch ontwerp te zien van een algemenen wereldreligie, die elke gedaante kan aannemen – het zuiverste patroon van de religie als historisch verschijnsel überhaupt – en dus waarlijk ook de volkomenste openbaring, – wanneer het mij echter juist van dit standpunt toeschijnt, dat alle theologieën rusten op min of meer gelukkig begrepen openbaringen, maar alle met elkaar (tevens) op de merkwaardigste wijze parallel lopen met de beschavingsgeschiedenis van de mensheid en in een opklimmende reeks zich vreedzaam schijnen te ordenen, – dan zult u het kostelijkste element van mijn bestaan, de fantasie, in de vorming van deze opvatting van de godsdienst zeker niet missen.’

Zo ervaart Novalis in de duisternis van de nacht zin en betekenis, maar vooral in de liefde die in de nacht zijn vervulling vindt, en vooral ook r ook in de erotiek die iets goddelijks heeft. Goddelijk is de aanraking van het lichaam, zo stelt hij. Voor de waarlijk religieuze mens is niets zonde. Hij doet het goede zoals een slaapwandelaar met de ogen dicht zijn weg vindt in het duister. Poëzie is volgens Novalis de grote kunst van het tot stand brengen van transcendentale gezondheid. De dichter is de transcendente arts bij uitstek. Hij moet de mens weer verzoenen met de natuur, waarvan hij zich vervreemdt heeft. Hij moet terugkeren naar zichzelf, naar zijn gevoel, zijn verlangen, zijn heimwee. ‘Het heimwee naar de verte’, zo schrijft Van der Leeuw, ‘is de eschatologie van de Romantiek.’

Maar dat betekent geenszins een vlucht in het verleden, maar eerder een sterk verlangen naar een Gouden Tijd in de toekomst, een Duizend jarig Rijk dat onder de wereld verborgen ligt. De mens slaapt. Hij moet wakker worden in het paradijs waarin hij rondloopt zonder het te weten. Er zal een nieuwe religie komen, zo meent Novalis. Er komen nieuwe Middeleeuwen, een nieuwe Messias. ‘Elk boek is een Bijbel’ zo schrijft hij, ‘want alle boeken tezamen vormen één geslacht. Er is geen principieel onderscheid tussen een roman en een Bijbel. De hoogste taak van een dichter is een Bijbel te schrijven.‘ Reve zou zeggen: ‘het boek dat alle boeken overbodig maakt, behalve de Bijbel en het telefoonboek.’

Volgens Novalis moet de wereld geromantiseerd worden om er zo de oorspronkelijke zin van terug te vinden. Of zoals hij het zelf formuleert: ‘Romantiseren is niets dan een kwalitatief in hogere macht verheffen. Het lager Ik wordt bij deze operatie met een beter Ik geïdentificeerd. Zo zijn wij dus zelf een reeks van dergelijke kwalitatieve tweede en derde machten. Deze operatie is nog geheel onbekend. Wanneer ik aan het lage een hoge betekenis, aan het gewone een geheimzinnig aanzien, aan het bekende de waardigheid van het onbekende, aan het eindige oneindige glans geef, romantiseer ik het. Omgekeerd geldt de operatie voor het hogere, onbekende, mystieke, oneindige – dit wordt door deze procedure gelogaritmiseerd – het krijgt een bekende klank. ‘Precies dat soort procedés heeft Reve uitvoerig beschreven in zijn essay Zelf schrijver worden (1985), zonder overigens naar Novalis te verwijzen.

Reve kwam vanuit de Romantiek het christendom binnen. Novalis maakte van de Romantiek een nieuw soort christendom. Maar was het nog wel een christendom, of was het slechts een gesublimeerde staat van zijn eigen zelfgevoel dat tot het uiterste wordt opgevoerd? Van der Leeuw verbaast zich erover hoe vertrouwd de teksten van Novalis klinken voor iemand die goed thuis is in de christelijke geloofsleer, maar tegelijk wringt er iets. Het is niet de God van Abraham, Izaäk en Jacob, waar Novalis van getuigt, maar een soort pan-sacramentalisme. Alles kan tot sacrament worden verheven. ‘Elke dood is een zoendood, ieder kind hèt Kind, de herboren mensheid, het Jezuskind, God in zijn hulpbehoevende vorm, iedere moeder een Madonna.’ 

Op zijn eigen wijze probeert Novalis het aannemelijk te maken dat het hele leven een eredienst is, een Heilige Mis, een sacrament. ‘Dit pan-sacramentalisme, ‘zo stelt Van der Leeuw, ‘is niet maar een Spielerei. Zeer elementaire en oude religieuze instincten van de mensheid leven er in op, en de vriendelijke dichter-jongeling schroomt nieter de meest krasse en zinnelijke uitdrukkingen voor te gebruiken’ (..) ’God liefhebben in al zin openbaringen betekent zich zinnelijk daarmede te verenigen.’

Je zou zeggen, hier wordt de poëtica van Reve geschreven. God als ‘muisgrijze ezel’ die van achteren wordt genomen is nu nog slechts een invuloefening van wat Novalis had bedacht. Volgens Novalis kan men religie ‘toepassen’ door elk gevoel, onverschillig van welke aard, te verabsoluteren. ‘Het is vreemd’ zo stelt hij in de woorden die ook Mario Praz citeerde, ‘dat niet reeds lang de associatie van wellust, religie en wreedheid de mensen heeft doen letten op de innige verwantschap en de gemeenschappelijke strekking van de drie.’ Christus is volgens Novalis de sleutel van de wereld in een algemeen romantische zin. Maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. Daarvoor is de Bijbel ook niets strik nodig. De Bijbel is ook nog niet af. Er moet een vervolg komen: ‘Wie heeft de Bijbel afgesloten verklaard? Zou de Bijbel niet nog steeds bezig zijn te groeien?’

‘Mijn boek’ zo stelt Novalis ‘moet een wetenschappelijke Bijbel worden – een reëel en ideëel model – en kiem van alle boeken.’ Er zijn nieuwe woorden nodig om de religie nieuw leven in te blazen, een nieuwe taal of beter gezegd: gewone taal, de woorden van alledag. ‘Over God moeten wij, maar recht eenvoudig, menselijk en romantisch spreken’. Kortom, religie is overal te ervaren. Daarvoor is het zaak uiterst oplettend te zijn. Zo stelt hij: ‘Alles wat wij ervaren is een mededeling. Zo is de wereld inderdaad een mededeling – openbaring van den geest. De tijd is voorbij dat de geest Gods begrijpelijk was. De zin der wereld is verloren gegaan. Wij zijn blijven staan bij de letter. Wij hebben datgene wat verschijnt verloren (door te veel aandacht voor de verschijning.)’

Novalis ging er vanuit dat in elke religie iets van de goddelijke waarheid verborgen ligt, maar het christendom is in dat opzicht het meest compleet. ‘Er is geen religie die geen christendom is’, zo stelt hij. Maar het gebouw van de christelijke geloofsleer vertoont nogal wat achterstallig onderhoud: ‘De volste kiemen van de nieuwe religie liggen in het christendom; maar ook daar liggen ze tamelijk verwaarloosd.’  Er zit volgens hem iets tegenstrijdigs in de gedachte dat er slechts één God bestaat, want diezelfde God is toch ook overal in de natuur te herkennen.

Zo aarzelt Novalis telkens weer tussen een spinozistisch pantheïsme en het geloof in de ene, ware, persoonlijke God, waarvoor een apart orgaan nodig lijkt te zijn. Is God de natuur zelf?  Is hij soms de schrale ‘Eerste Beweger’ die aan alles voorafgaat, zoals het deïsme van de Verlichting leerde? Of is hij dat alles tezamen… en toch ook een ‘Gij’? Een Persoon die om mededogen vraagt, want anders kan in God toch geen liefde zijn? Vrijuit filosoferend formuleert Novalis een lucide inzicht, een probleem dat sinds Spinoza aan de basis ligt van elke vorm van theologie:

‘De ware religie schijnt bij een nadere beschouwing wederom antinomisch gedeeld in pantheïsme en monotheïsme. Ik bedien mij hier van een vrijheid door pantheïsme niet in de gewone zin op te vatten, maar daaronder de gedachte te verstaan, dat alles orgaan van de godheid, middelaar kan zijn, wanneer ik het daartoe verhef; zoals daarentegen monotheïsme het geloof aanduidt, dat er in de wereld slechts een zodanig orgaan voor ons is, dat alleen aan de idee van een middelaar beantwoordt, en waardoor alleen God van zich doet vernemen; ik ben dus voor mijzelf genoodzaakt dit orgaan te kiezen, want anders zou het monotheïsme niet de ware religie zijn.‘

(zie ook mijn blog: Sterven om God te redden)

37 Reacties »

 1. Keu

  7 oktober 2015 op 00:25

  Hoe zet ik die film weer op pauze.
  Gelukt!

 2. Keu

  7 oktober 2015 op 00:28

  Reve. Ik lees het later wel eens. Maar waarschijnlijk niet.

 3. Keu

  7 oktober 2015 op 00:36

  Je concurreert met een hele stapel goeie boeken. Vorige stuk was wel to the point maar hier is het gewoon teveel willen. Daar heb je wel vaker last van en ik zal ook niet de eerste zijn die je daar op aanspreekt. Anyways, ben wel benieuwd naar je volgende stuk al hoop ik dat dat niet deze week al op mijn deurmat zal vallen. En zeker niet morgen.

  What you’re making man, takes time.
  A little bit.
  And a little bit more.

 4. Keu

  7 oktober 2015 op 00:44

  Daar hoort een link bij. En wel deze:

 5. Keu

  7 oktober 2015 op 00:50

  Reve kom ik later wel weer eens op terug.

 6. Keu

  7 oktober 2015 op 00:57

  En je neemt W. wel degelijk in bescherming.

 7. Keu

  7 oktober 2015 op 01:06

  En dat is helemaal niet wat hij wil, bescherming. Hij wil gewoon dood.

 8. Keu

  7 oktober 2015 op 02:30

  The song means, if you’re feeling down and out, and life is handing you a bunch of shit for whatever reason, find somebody to love… To Love in the human sense, not the sexual or romantic sense. To give love, rather than bemoaning not receiving love.

  In her words:
  “Rather than the loving you’re whining about getting or not getting, a more satisfying state of heart might be the loving you’re ‘giving’. Suggesting that adhering to the old Puritan cliche, ‘It’s better to give than to receive’, might actually make you a happier person. The idea of service and selflessness may sound like a tedious task reserved for bald monks, but the way Darby wrote the lyrics, altruism didn’t seem like such a lofty and unattainable state. He gave the impression that giving could even be an enjoyable adventure.”

 9. Lucas Blijdschap

  7 oktober 2015 op 08:23

  Vergis je je met Van der Leeuw of zijn er twee boekjes met dezelfe titel? Dit hier is samengesteld door Dirk Coster:

  http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ZB01:262-F-19

 10. Huub Mous

  7 oktober 2015 op 09:29

  @ Lucas Blijdschap

  Er bestaan inderdaad twee boekjes met dezelfde titel. Dat van Dirk Coster was eerder. In de jaren dertig startte Uitgeverij Hollandia in Baarn met een serie ‘Uren met….’ waarbij allerlei filosofen aan bod kwamen. Zo keerde de titel ‘Uren met Novalis’ weer terug in een serie waarvan de naam aan het boek van Coster ontleend was.

  PS. Het boek van Van der Leeuw verscheen in 1943, midden in de oorlog. In de tekst is ook geen enkele toespeling te ontdekken op het gedachtegoed van de nazi’s, terwijl daar hier en daar best aanleiding toe is.

 11. Huub Mous

  7 oktober 2015 op 09:31

  @ Keu

  “Schrijf 6 zinnen in 48 minuten!”

  Weet je nog?

 12. _ aarom,

  7 oktober 2015 op 10:13

  stem _ !

 13. Eddy Drost

  7 oktober 2015 op 11:22

  Zeg Keu,

  Laat ik niet alleen de juridische uitdaging aangaan, maar wij samen ook de artistieke. Een wereldhit schrijven. Geen hoogmoed, want er zijn op dit blog maar twee die absoluut geen realiteits besef hebben. Jij uiteraard de uitvoerende artiest. Ik ga Bob Rock vragen of hij het lied wil arrangeren en produceren. Of hij tijd heeft weet ik niet, maar anders zijn er genoeg die ik met succes kan benaderen. De tekst heb ik al geschreven en de melodie al uitgerekend.

  Het gaat om dit liedje,

  The Driver of the Getaway Car

  Verse 1

  Sexy Julie stood in the door
  An arousing moment
  I had been looking for
  It promissed to be a wonderful night
  As she climbed the bed and got astride

  Verse 2

  The phone started ringing
  Bad boy Eddy again
  He shouted: Get of your lazy ass
  Me and William need cash
  To Julie I said, you ride like a tank
  But I have to go, I have to rob the bank

  Chorus

  I ‘m the driver of the getaway car
  The boys need me where ever they are
  And when the things get real
  They want me behind the wheel
  With the police on our tail
  The bullets fly through town
  So you better, you better
  Keep your head down

  Verse 3

  Picked them up at 7 West Street
  They got in the back seat
  Drove over and watched the scene
  Their faces looked keen
  As usual they didn’t handle with care
  Out of the car they were already shooting in the air

  Chorus

  I ‘m the driver of the getaway car
  The boys need me where ever they are
  And when the things get real
  They want me behind the wheel
  With the police on our tail
  The bullets fly through town
  So you better, you better
  Keep your head down

  Verse 4

  Within in a few minutes
  They hurried back
  Their suitcases loaded
  With lots of cash
  Police cars were already closing in
  I hit the road and started to sing

  Chorus

  I ‘m the driver of the getaway car
  The boys need me where ever they are
  And when the things get real
  They want me behind the wheel
  With the police on our tail
  The bullets fly through town
  So you better, you better
  Keep your head down

  Bridge ( instrumental )

  Chorus

  I ‘m the driver of the getaway car
  The boys need me where ever they are
  And when the things get real
  They want me behind the wheel
  With the police on our tail
  The bullets fly through town
  So you better, you better
  Keep your head down

  Chorus

  I ‘m the driver of the getaway car
  The boys need me where ever they are
  And when the things get real
  They want me behind the wheel
  With the police on our tail
  The bullets fly through town
  So you better, you better
  Keep your head down

  Julie, I’m home!

  Geen computer muziek, maar zoveel mogelijk echte geluiden, dus slechts waar het niet anders kan; samples.

  Mocht je op voorhand geen nee zeggen, stuur je dan een mail naar eddydrost@gmail.com?

  Groeten
  Eddy

 14. Hamoud

  7 oktober 2015 op 15:54

  Naom Chomsky interviewed by David Barsamian; Jacobin February 2015
  Q: The Middle East is engulfed in flames, from Libya to Iraq. There are new jihadi groups. The current focus is on ISIS. What about ISIS and its origins?
  A:…..”Radical Islam is CENTERED in Saudi Arabia. It’s the most extremist, radical Islamic state in the World”. ……………It’s not only directed by an extremist version of Islam, the Wahhabi Salafi version, but it’s also a missionary state. So it uses its huge oil resources to promulgate these doctrines throughout the region. It establishes schools, mosques, clerics, all over the place, from Pakistan to North Africa.
  Noam Chomsky interviewed by the Plymouth Institute for Peace Research, 16 oktober 2014
  Q:…. What are your thoughts about ISIS and the latest bombing of Iraq?
  A:……”The US, LIKE BRITAN BEFORE IT HAS TE TENDED TO SUPPORT RADICAL FUNDAMENTALIST ISLAM IN OPOSITION TO SECULAR NATIONALISM AND SAUDI ARABIA HAS BEEN A PRIMARY US ALLY SINCE THE FAMILY DICTATORSHIP WAS CONSOLIDATED AND VAST OIL RESOURCES WERE DISCOVERD”.
  Nog even verder maar met: R. W. BAKER: Professor of International Politics, SALON 26 september 2015
  “Complicit Saudi Islam played a critical role in the subsequent geopolitical competition with the Soviet Union in the 1950s and 1960s. The United States knowingly used the retrograde Wahhabi Islam of the Saudis as a counterweight to progressive Arab nationalisms. These nationalisms had shown themselves willing to open doors to the Soviets in exchange for support for their projects of independent national development. By doing so, they threatened to challenge American hegemony over the Middle East and its precious oil resources”

  MAAR TOCH: UN Watch 20 september,
  “It is scandalous that the UN chose a country that has beheaded more people this year than ISIS to be head of a key human rights panel,” said UN Watch executive director Hillel Neuer. “PETRO DOLLAR AND POLITICS have trumped human rights.” “We cannot forget that the U.S. and the EU refused to utter a word of protest when we urged them, together with Saudi dissidents, to oppose the monarchy’s election in 2013. It’s a sad comment on our world that oil continues to trump basic human rights princciples”

  EN ZEKER PRETTIG MET U ZAKEN TE DOEN!!: Saudi Objections Halt U.N. Inquiry of Yemen War! NYT 30 september 2015

  “But in the face of stiff resistance from Saudi Arabia and its coalition partners, and to the dismay of human rights groups, Western governments have accepted a resolution based on a Saudi text that lacks any reference to an independent, international inquiry”.

  OH NEEMT U ME NIET KWALIJK MAAR HEBT U “VRIJE WERELD” GEZEGD!!.

 15. Aldus H.

  7 oktober 2015 op 22:22

  Breaking: Weer een kleine? grote? shift op het wereld toneel.

  Wat the US/Nato dus al anderhalf jaar niet lukt met maar liefst 7300 airstrike missies, lukt Rusland in drie dagen: het bombarderen van ISIS.
  En daarmee iets doen aan de OORZAAK van het probleem.
  Zonder daarbij infrastructuur en ziekenhuizen en zo te bomben.

  In feite zet Poetin the US en navo voor schut.

  Hiep hoi! zult u allen roepen: als ISIS (lees: huurlingen) verslagen is, is het einde oorlog. Twee vliegen in één klap. Dan kunnen de échte vluchtelingen dus ook terug naar hun eigen huis en land. Hoeven ze zelf geen vluchteling meer te zijn, en is de EU verlost van de prangende vluchtelingen crisis. En blijft er misschien wat over van Syrie.

  Helaas is het niet zo simpel. De russische missies zijn ZO succesvol dat nu de ISIS huurlingen ook gaan vluchten richting europa.

  En lees vooral ook de comments.

  En een dingetje:
  “This obviously now calls into question what the West was doing for an entire year, when they were supposedly trying to destroy ISIS. What is certain is that military industrial complex was making a boat load of cash – around $10 million per day – ‘fighting ISIS’, yet there were no results to speak of. ”

  http://21stcenturywire.com/2015/10/05/isis-on-the-run-russian-airstrikes-totally-obliterate-terrorist-forces-in-just-72-hours/

  Wat de vraag doet rijzen natuurlijk: als u tien miljoen dollar per dag verdient aan een oorlog, zou u dan ook verschrikkelijk uw best doen om deze zo snel mogelijk te beeindigen?

  Ter info: in the US bestaat 70% van het leger uit private – beursgenoteerde!- ondernemingen! Zoals Halliburton, Blackwater etc. Die hebben dus belang bij perpetual war! War= BIG Money!

  Itt tot Rusland: hun belang is stabiliteit in de regio en omringende landen. Al was het alleen maar om daar olie en gasleidingen aan te kunnen leggen voor export.

  http://www.express.co.uk/news/world/609917/Islamic-State-ISIS-defeat-Putin-airstrikes-Iraq-Middle-East

  Het woord ‘disruptive’ kan voorlopig nog even niet in de ijskast.
  Was het maar zo.

 16. Keu

  7 oktober 2015 op 22:25

  @Huub:
  Ja hoor, dat weet ik nog. Was niet tot mezelf gericht.

 17. Huub Mous

  7 oktober 2015 op 22:39

  Twee maten, dat is de dood in de pot.
  Zo gaat Keu ooit nog eens kapot.

 18. Keu

  7 oktober 2015 op 22:48

  Er zit overigens een handige stop in je weblog ingebouwd, je kunt maar een beperkt aantal berichten plaatsen binnen een bepaalde tijd. Waarschijnlijk om spam en trollerij tegen te gaan. Niet dat ik me daardoor tegen laat houden.

  Die stop is er dan weer niet wat betreft de hoeveelheid tekst die je in één bericht kwijt kunt. Het zou me op zich niet verbazen als er wel een limiet zit op het aantal links dat je in één bericht kunt plaatsen. Maar dat weet ik niet en dat ga ik ook niet uitproberen.

  Dus, ondanks dat je wat verouderde software gebruikt – van voor de smartphones en zo – wordt je toch nog beschermd. Moet een fijn gevoel zijn.

 19. Aldus H.

  7 oktober 2015 op 22:51

  Wel Eddy, dit klinkt al een heel stuk beter.

  Laten we het zo verdelen: IK ben de slecht nieuws verkondiger, en jij en of jij en Keu – of wie dan ook- doen het goede/ positieve nieuws.

  En het is echt niet zo dat ik het LEUK vind om vaak met slecht/niet politiek correct/SlechtVolk nieuws te komen. Integendeel. Maar zowel de politiek, de media en een deel van de wetenschap doen hun werk niet. Zij volgen teveel een politiek doel. En daarmee wordt (een deel van het) nieuws en wetenschap pure propaganda. En propaganda is mindcontrol en ik ZIE gewoon dat het keihard werkt.
  Vind ik dat leuk? Nee. Afschuwelijk zelfs.

  Maar Eddy: ik had qua songtekst dan toch een meer real situation tekst verwacht over de/het vluchtelingen(probleem) ipv een fantasie tekst.

  Kortom: een beschrijving van hun probleem, hun vlucht, hun reisverslag, hun opvang, wat ze allemaal missen wie/wat ze verloren zijn, of ze denken beter af te zijn in het westen, of ze wel of liever niet teruggaan, angsten, hoop, toekomst, idealen, enzovoorts enzovoorts.

  En misschien wel in drie taalversies: Frl, NL, Engels.
  Lastig hoor, érg lastig, geef ik toe.

  En de tekst te beginnen met het woord ‘sexy’? Ehm…. staat een beetje haaks op de situatie vind je niet? Denk toch echt dat je meer richting ‘we are the world’ of ‘do they know it’s christmas time’ moet gaan denken dan.

 20. Keu

  7 oktober 2015 op 22:54

  O, Keu gaat echt wel een keer kapot, maak je daar geen zorgen om.

 21. Keu

  7 oktober 2015 op 22:55

  Huub, kun je W. vertellen dat ik inmiddels overleden ben en niet meer met hem wens te spreken.

 22. Keu

  7 oktober 2015 op 22:57

  Wat ben ik toch een eikel. Daarom moet ik hier ook niet te vaak komen, ik het niet laten om me van mijn slechtste kant te laten zien.

 23. Keu

  7 oktober 2015 op 23:08

  @Eddy:
  Ik zie je bericht nou pas, sorry.

  Ja, ik wil wel meedoen. Wat voor rol had je voor mij in gedachten?

 24. Huub Mous

  7 oktober 2015 op 23:10

  @ Keu

  Er zit inderdaad een limiet op het aantal links dat je in één bericht kunt plaatsen. Verder weet ik er weinig van. Mijn zoon Jurriaan is webmaster en ik vertrouw op zijn expertise.

  En wat je slechtste kant betreft:

  Show it to the world!

 25. Keu

  7 oktober 2015 op 23:19

  @ Huub:
  Hij weet vast wel wat hij doet. Maar volgens mij is de site niet zo heel geschikt voor mobiele apparaten. Ik kan het zelf niet controleren, heb zelf geen smartphone (bewuste keuze overigens), misschien valt het wel mee. Maar niet volgens de google-normen.

  Mijn slechtste kant, nja, die wil ik wel laten zien, dat blijkt wel, maar ik wil me er niet door laten opslokken. Tenminste niet door externe factoren, waar ik jouw website voor het gemak ook maar even toe reken.

 26. Keu

  7 oktober 2015 op 23:26

  Kill without joy you know.

  http://feastofhateandfear.com/archives/john.html

  Overigens geen site die ik vaak bezoek of zelfs maar helemaal bekeken heb. Maar wel een link die ik wel eens deel, in het kader van m’n slechtste kant laten zien.

 27. Eddy Drost

  7 oktober 2015 op 23:26

  Keu,

  Jij gaat het zingen natuurlijk! Hoeft niet perfect te klinken. Bij de brug is er natuurlijk een wilde achtervolging te horen. Scheurende auto’s, sirenes, veel geschiet. Dat kan allemaal met samples. Bij de laatste twee refreinen zwakt het geluid af en ontsnappen de boeven natuurlijk. Dat vinden de mensen leuk. Ik zal het binnenkort met een beetje achtergrond in Hilversum laten opnemen. Ik zing het zelf dan. Geloof mij het is een hartstikke leuk liedje, stevige beat er in, en als Bob het arrangeert dan wordt het een hels kabaal. Verder sta ik uiteraard open voor goede ideeën. Misschien kan jij alvast eens over een clip nadenken…?

 28. Keu

  7 oktober 2015 op 23:37

  Eddy,

  Zingen vind ik leuk, daar wordt ik vrolijk van.

  Heb je m’n mailadres? Ik wil het hier eigenlijk liever niet plaatsen. Of misschien kun je me via mijn site bereiken.

 29. Keu

  7 oktober 2015 op 23:37

  Eddy,

  word, niet wordt. jeetje.

 30. Eddy Drost

  7 oktober 2015 op 23:39

  Keu,

  Ik had toch mijn e-mail adres erbij gezet. eddydrost@gmail.com

 31. Huub Mous

  7 oktober 2015 op 23:40

  Keu, niet kut, jeetje.

 32. Keu

  7 oktober 2015 op 23:43

  Ja. dj Kut.

  Ik stuur je een mailtje Eddy.

 33. Keu

  8 oktober 2015 op 00:02

  ‘Wovon man nicht reden kann,
  davon soll man singen!’

 34. Keu

  8 oktober 2015 op 00:15

  Google lijkt toch tevreden te zijn met je site.

  https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=nl&url=www.huubmous.nl

 35. ob

  8 oktober 2015 op 00:27

  es Bob wird?

 36. Keu

  8 oktober 2015 op 22:27

  6 zinnen in 48 minuten was eigenlijk een idee dat ik gekopieerd had van W.

 37. Huub Mous

  8 oktober 2015 op 22:32

  Ik heb altijd gemeend dat jij als romantische geest de hoogste vorm van originaliteit nastreefde.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)